Forskrift om endring i utlendingsforskriften (innhenting av opplysninger fra offentlige organer)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 22. juni 2012 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 84, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

 

I

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

Mellom § 17-7 og § 17-8 skal ny overskrift lyde:

Lovens § 84. Opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt for offentlige organer

Ny § 17-7 a skal lyde:

 

§ 17-7 a. Barnevernmyndighetene

Barnevernmyndighetene skal etter anmodning fra politiet i sak om iverksetting av vedtak etter lovens § 90, gi opplysninger om utlendingens navn og adresse uten hinder av taushetsplikt i barnevernloven § 6-7.

 

Ny § 17-7 b skal lyde:

§ 17-7 b. Kommunene i tilknytning til introduksjonsprogrammet

Kommunene skal etter anmodning fra politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda i sak om

a) familieinnvandring etter lovens kapittel 6 og tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, gi opplysninger om vedtak om tildeling av introduksjonsstønad i medhold av introduksjonsloven til referanseperson, herunder beløpets størrelse, og

b) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62, gi opplysninger om søkeren har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven.

Ny § 17-7 c skal lyde:

§ 17-7 c. Statens lånekasse for utdanning

Statens lånekasse for utdanning skal etter anmodning fra politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om vedtak om tildeling av utdanningsstøtte til utlending eller referanseperson, herunder beløpets størrelse, i sak om

a) opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3,

b) familieinnvandring etter lovens kapittel 6,

c) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,

d) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62, og

e) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63.

 

Ny § 17-7 d skal lyde:

§ 17-7 d. Arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeids- og velferdsforvaltningen skal etter anmodning, uten hinder av taushetsplikt i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 7 og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 44, i sak om

a) iverksetting av vedtak etter lovens § 90 og ved fastsetting av utlendingens identitet, gi opplysninger til politiet om utlendingens identitet og kontaktinformasjon,

b) familieinnvandring etter lovens kapittel 6, fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61, permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62 og tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, gi opplysninger til politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om referansepersonen har mottatt økonomisk stønad eller kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen de siste 12 månedene, jf. lovens § 58 og forskriftens § 10-10,

c) oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3, fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61, permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62 og tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, gi opplysninger til politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, om utlendingen har mottatt økonomisk stønad eller kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, herunder beløpets størrelse, jf. lovens § 58 og forskriftens § 10-7,

d) oppholdsrett etter lovens kapittel 13 og tilbakekall av oppholdsdokumenter etter lovens § 120, gi opplysninger til politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om utlendingen har mottatt økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, herunder beløpets størrelse, art, varighet og antall utbetalinger, jf. lovens § 112.

Arbeids- og velferdsforvaltningen skal etter anmodning fra politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, uten hinder av taushetsplikt i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 7, gi opplysninger om vedtak om tildeling av ytelser etter folketrygdloven til utlending eller referanseperson, herunder beløpets størrelse, art, varighet og antall utbetalinger, i sak om

a) familieinnvandring etter lovens kapittel 6,

b) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,

c) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62,

d) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, og

e) oppholdsrett etter lovens kapittel 13.

 

Ny § 17-7 e skal lyde:

§ 17-7 e. Ligningsmyndighetene

Ligningsmyndighetene skal etter anmodning fra politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, uten hinder av taushetsplikt i ligningsloven § 3-13, gi opplysninger om utlendingens inntekt og formue i sak om

a) opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3,

b) familieinnvandring etter lovens kapittel 6,

c) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,

d) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62,

e) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, og

f) sak om oppholdsrett etter lovens kapittel 13.

Første ledd bokstav b til f gjelder tilsvarende for opplysninger om referanseperson i sak om familieinnvandring.

Ny § 17-7 f skal lyde:

§ 17-7 f. Politiet

Politiet skal etter anmodning fra norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi vandelsopplysninger, jf. annet ledd, om utlendingen i sak om

a) visum etter lovens § 10,

b) utelukkelse fra retten til anerkjennelse som flyktning etter lovens § 31,

c) oppholdstillatelse etter lovens § 38,

d) opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3, jf. § 59,

e) familieinnvandring etter lovens kapittel 6, jf. § 59,

f) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,

g) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62,

h) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63,

i) reisebevis for flyktninger og utlendingspass etter lovens § 64,

j) tilbakekall av oppholdsdokumenter etter lovens § 120,

k) bortvisning etter lovens §§ 17 og 121,

l) utvisning etter lovens §§ 66 til 68 og § 122, og

m) kontroll som utføres i forbindelse med utlendingens meldeplikt etter lovens § 19 første ledd eller forskriftens § 1-1 åttende ledd, § 1-2 annet ledd og § 1-10 tredje ledd.

Vandelsopplysninger i henhold til første ledd omfatter opplysninger om hvorvidt utlendingen har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd, eller er under straffeforfølgning, jf. også politiregisterloven § 36 første ledd nr. 1. I sak etter første ledd bokstav m, kan det også innhentes opplysninger om identitet.

Politiet skal etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om søkeren er under etterforskning for et straffbart forhold som kan få betydning for søknaden, i sak om berostilling etter lovens § 62 annet ledd og sak om utvisning etter lovens § 122. Politiets plikt til å utlevere opplysninger etter leddet her gjelder bare der etterforskningshensyn ikke taler mot.

 

II

Endringen trer i kraft 23. juni 2012.

 

 

Til toppen