Forskrift om endringer i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m.

Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2020 med hjemmel i lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 19 og § 20. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Rettelse 23.06.2020 (§ 2-3 første ledd første punktum).

Se forskriften på lovdata.no