Forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen

Hjemmel: Forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen § 7, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-12, jf.
§ 1-2 tredje ledd. Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 31. mai 2020.

I

I forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

§ 2a bokstav n og o skal lyde:

n) ansatte i internasjonale organisasjoner eller ansette i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid, og som er på oppdrag eller på vei til eller fra oppdrag,

o) utlendinger som er fastboende på Svalbard

II

Forskriften trer i kraft 1. juni 2020.