Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper

I

I forskrift 16. desember 2005 nr 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper gjøres følgende endringer:

§ 3 overskriften skal lyde:
Forsvaret og virksomhet i tilknytning til Forsvarets øvingsvirksomhet

§ 3 første ledd skal lyde:
Arbeidsmiljøloven § 4-1 tredje ledd gjelder ikke for tjenestesteder i Forsvaret hvor det ikke er forutsatt at begge kjønn skal tjenestegjøre.

§ 3 andre ledd skal lyde:
Kravet i arbeidsmiljøloven § 5-5 fjerde ledd gjelder ikke for maskiner og annet arbeidsutstyr til bruk i Forsvaret.

§ 3 nytt femte ledd skal lyde:
Forsvarsdepartementet og forhandlingsberettigede arbeidstakerorganisasjoner etter lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister, kan inngå tariffavtale som fraviker arbeidsmiljøloven kapittel 10 med unntak av § 10-2 nr. 1, for Forsvarsdepartementet med underliggende etater. Tariffavtale om slike unntak kan også inngås mellom Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjoner etter lov av 5. mai 1927 om arbeidstvister. Unntak etter dette ledd kan avtales når det er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig og forsvarlig gjennomføring av forsvarsspesifikke aktiviteter.

§ 3 nytt sjette ledd skal lyde:
Virksomheter som betjener Forsvaret i tilknytning til feltmessig øvingsvirksomhet, unntas fra arbeidsmiljøloven kapittel 10. Unntaket gjelder for den periode de militære avdelinger forbereder, gjennomfører og avslutter en øving.

§ 3 nytt syvende ledd skal lyde:
Dersom det er inngått tariffavtale etter femte ledd og et flertall av arbeidstakerne er bundet av avtalen, kan arbeidsgiver gjøre avtalens bestemmelser om arbeidstid gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter.

Gjeldende femte ledd blir nytt åttende ledd.

 

II

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. oktober 1982 nr. 3217 om unntak fra kap. X i arbeidsmiljøloven for arbeid som utføres av private og offentlige virksomheter i tilknytning til forsvarets øvingsvirksomhet. Forskrift 19. desember 1980 nr. 15 om innføring av kap. X i arbeidsmiljøloven for militære arbeidstakere m.v. i Forsvaret, oppheves fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Tilhørende lov