Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 13. juli 2020 med hjemmel i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen §§ 2, 3, 6, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2020 nr. 1244.

I

I forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

§ 2 bokstav a skal lyde:

Følgende utlendinger skal ikke nektes innreise i medhold av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen:

a. utlending som er bosatt i EØS-/Schengenområdet og som er unntatt karanteneplikt etter covid-19-forskriften § 5a eller som kan dokumentere oppholdssted for gjennomføring av karantenen

§ 3 ny bokstav q skal lyde:

q. utlending som kan dokumentere oppholdssted for gjennomføring av karantenen i tråd med covid-19-forskriften § 5 første ledd, og som har følgende familierelasjon til en person bosatt i Norge:

  • Ektefelle, registrert partner eller samboer
  • barn eller stebarn under 21 år til person bosatt i Norge
  • foreldre eller steforeldre til barn under 21 år bosatt i Norge
  • etablert kjæresteforhold med minimum ni måneders varighet der partene har møtt hverandre fysisk

II

Forskriften trer i kraft 15. juli 2020.