Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

 

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 31. juli 2020 med hjemmel i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2020 nr. 1244.

                                              I

I forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

 

  • 3 ny bokstav s skal lyde:
  1. utlending som skal arbeide som forsker, og som er unntatt kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold av inntil tre måneders varighet, jf. utlendingsforskriften § 1-1 annet ledd.

                                               II

Forskriften trer i kraft straks.