Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 24. november 2021 med hjemmel i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen §§ 2, 3 og 6, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2020 nr. 1244.

I

I forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

§ 1 Unntak fra innreiserestriksjoner
    Utlendinger skal ikke nektes innreise i medhold av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Bortvisning kan likevel skje ved brudd på krav om testing eller registrering, jf. forskriften § 4c, eller på krav om innreisekarantene, jf. innreiserestriksjonsloven § 2 tredje ledd annet punktum.

§§ 2, 3 og 4 oppheves.

§ 4c første og annet ledd skal lyde:

    En utlending som ikke overholder kravene som følger av covid-19-forskriften § 4a (krav om gjennomført test før ankomst til Norge), § 4d (krav om testing etter ankomst til Norge) eller § 5b (plikt til registrering ved innreise), kan bortvises.

    En utlending skal ikke bortvises etter første ledd dersom særlige grunner taler imot det. Første ledd gjelder ikke

a. utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven

b. utlendinger som søker beskyttelse i riket (asyl), eller på annen måte påberoper en rett til internasjonal beskyttelse på grunn av fare ved forfølgelse mv.

c. utlendinger med innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35

d. barn under 16 år

e. utlending som skal gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn

f. [opphevet]

g. [opphevet]

h. utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov

§ 5 annet, tredje og fjerde ledd oppheves.

II

Forskriften trer i kraft 26. november 2021.