Forskrift om endringer i i forskrift om transport av akvakulturdyr

I forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av akvakulturdyr gjøres følgende endringer:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 29.08.2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

                                                                            I          

I forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av akvakulturdyr gjøres følgende endringer:

§ 2 nytt tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i § 20 første ledd bokstav f, § 20a og § 22a omfatter også andre aktiviteter enn transport av levende akvakulturdyr.

§ 2 tredje til og med femte ledd blir nytt fjerde til og med sjette ledd.

 

§ 3 ny bokstav g skal lyde:

g)         PD-sonen: PD-sonen slik definert i forskrift 29.08.2017 om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom hos akvakulturdyr.

§ 3 bokstav g til og med o blir bokstav h til og med p.

 

§ 20 første ledd ny bokstav f skal lyde:

f) Etter at transportenheten har vært brukt til andre oppdrag i akvakulturanlegg med håndtering av levende fisk uten at fisken er transportert.

 

Ny § 20a skal lyde:

§ 20a. Ytterligere krav til rengjøring og desinfeksjon av brønnbåt 

Når en brønnbåt har vært brukt til andre oppdrag enn transport av settefisk og skal gå over til transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret og røye, skal båten være forsvarlig rengjort og desinfisert, og gjennomgå en karantenetid for å hindre at smitte overføres til settefisk. . Gjennomført rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog. Karantenetiden skal være på minst 48 timer fra rengjøringen er attestert.

Kravene i første ledd gjelder også for brønnbåter som forlater PD-sonen etter at transport og andre oppdrag med håndtering av levende laks, ørret, regnbueørret og røye er utført innenfor PD-sonen.

Kravet i andre ledd gjelder ikke for transporter av fisk utenfra og inn til PD-sonen når brønnbåten går direkte ut av sonen etter levering av fisken.

 

§ 22 nytt femte ledd skal lyde:

Uavhengig av bestemmelsene i 3 og 4 ledd er det forbudt å:

a) transportere levende laks, ørret, regnbueørret og røye, unntatt settefisk, ut av PD-sonen,

b) transportere levende laks, ørret, regnbueørret og røye til slakt over Hustadvika,

c) transportere fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD til åpen slaktemerd ved slakteri, med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse.

 

§ 28 skal lyde:

§ 28. Ikrafttredelse

Denne forskriften, med unntak av § 12 tredje ledd, trer i kraft 1. august 2008. Samtidig oppheves forskrift 20. februar 1997 nr. 193 om transport av akvatiske organismer.

§ 12 tredje ledd om dokumentasjon av kompetanse trer i kraft 1. januar 2010.

§ 5 annet ledd bokstav a og b og § 9a trer i kraft 1. januar 2016.§ 5 annet ledd bokstav c og § 6 annet ledd trer i kraft 1. januar 2021.

§ 22 første og annet ledd trer i kraft 1. januar 2021.

 

Ny § 29 skal lyde:

§ 29 Overgangsbestemmelser

§ 22 første og annet ledd trer i kraft 1. januar 2021. Sjøtransport og behandling av transportvann kan foregå i tråd med bestemmelsene i § 22 første og annet ledd i overgangsperioden. Ellers gjelder følgende regler for sjøtransport og behandling av transportvann frem til 1. januar 2021:

a)                  Transport av yngel til settefiskanlegg skal foregå uten vannutskifting.

b)                 Transport av settefisk til matfisk- og stamfiskanlegg og transport av slaktefisk kan foregå med kontinuerlig vannutskifting. Transporten skal likevel foregå uten vannutskifting når transporten passerer så nær akvakulturanlegg eller utslipp av avløp fra slakteri eller tilvirkingsanlegg at det er fare for at smitte spres til akvakulturdyrene som transporteres eller til akvakulturdyr som passeres under transporten. Vannutskiftingen skal stanses i størst mulig avstand fra akvakulturanlegg, slakteri og tilvirkingsanlegg som passeres.

c)                  Transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret og røye med brønnbåt ut fra PD-sonen gjennomføres uten vannutskifting når brønnbåten er innenfor PD-sonen.

d)                 Transport av levende laks, ørret, regnbueørret og røye med brønnbåt fra akvakulturanlegg utenfor PD-sonen med mistanke om eller påvist PD skal gjennomføres uten vannutskifting. Mattilsynet kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra dette kravet dersom smitterisikoen er lav og det er nødvendig for å kontrollere utbruddet. 

 

 

II

Endringene trer i kraft straks.  

Forskrift om endring i forskrift om transport av akvakulturdyr

 

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 29.08.2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

 

                                                                           I          

I forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av akvakulturdyr gjøres følgende endringer:

§ 2 nytt tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i § 20 første ledd bokstav f, § 20a og § 22a omfatter også andre aktiviteter enn transport av levende akvakulturdyr.

§ 2 tredje til og med femte ledd blir nytt fjerde til og med sjette ledd.

 

§ 3 ny bokstav g skal lyde:

g)         PD-sonen: PD-sonen slik definert i forskrift 29.08.2017 om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom hos akvakulturdyr.

§ 3 bokstav g til og med o blir bokstav h til og med p.

 

§ 20 første ledd ny bokstav f skal lyde:

f) Etter at transportenheten har vært brukt til andre oppdrag i akvakulturanlegg med håndtering av levende fisk uten at fisken er transportert.

 

Ny § 20a skal lyde:

§ 20a. Ytterligere krav til rengjøring og desinfeksjon av brønnbåt 

Når en brønnbåt har vært brukt til andre oppdrag enn transport av settefisk og skal gå over til transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret og røye, skal båten være forsvarlig rengjort og desinfisert, og gjennomgå en karantenetid for å hindre at smitte overføres til settefisk. . Gjennomført rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog. Karantenetiden skal være på minst 48 timer fra rengjøringen er attestert.

Kravene i første ledd gjelder også for brønnbåter som forlater PD-sonen etter at transport og andre oppdrag med håndtering av levende laks, ørret, regnbueørret og røye er utført innenfor PD-sonen.

Kravet i andre ledd gjelder ikke for transporter av fisk utenfra og inn til PD-sonen når brønnbåten går direkte ut av sonen etter levering av fisken.

 

§ 22 nytt femte ledd skal lyde:

Uavhengig av bestemmelsene i 3 og 4 ledd er det forbudt å:

a) transportere levende laks, ørret, regnbueørret og røye, unntatt settefisk, ut av PD-sonen,

b) transportere levende laks, ørret, regnbueørret og røye til slakt over Hustadvika,

c) transportere fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD til åpen slaktemerd ved slakteri, med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse.

 

§ 28 skal lyde:

§ 28. Ikrafttredelse

Denne forskriften, med unntak av § 12 tredje ledd, trer i kraft 1. august 2008. Samtidig oppheves forskrift 20. februar 1997 nr. 193 om transport av akvatiske organismer.

§ 12 tredje ledd om dokumentasjon av kompetanse trer i kraft 1. januar 2010.

§ 5 annet ledd bokstav a og b og § 9a trer i kraft 1. januar 2016.§ 5 annet ledd bokstav c og § 6 annet ledd trer i kraft 1. januar 2021.

§ 22 første og annet ledd trer i kraft 1. januar 2021.

 

Ny § 29 skal lyde:

§ 29 Overgangsbestemmelser

§ 22 første og annet ledd trer i kraft 1. januar 2021. Sjøtransport og behandling av transportvann kan foregå i tråd med bestemmelsene i § 22 første og annet ledd i overgangsperioden. Ellers gjelder følgende regler for sjøtransport og behandling av transportvann frem til 1. januar 2021:

a)                  Transport av yngel til settefiskanlegg skal foregå uten vannutskifting.

b)                 Transport av settefisk til matfisk- og stamfiskanlegg og transport av slaktefisk kan foregå med kontinuerlig vannutskifting. Transporten skal likevel foregå uten vannutskifting når transporten passerer så nær akvakulturanlegg eller utslipp av avløp fra slakteri eller tilvirkingsanlegg at det er fare for at smitte spres til akvakulturdyrene som transporteres eller til akvakulturdyr som passeres under transporten. Vannutskiftingen skal stanses i størst mulig avstand fra akvakulturanlegg, slakteri og tilvirkingsanlegg som passeres.

c)                  Transport av settefisk av laks, ørret, regnbueørret og røye med brønnbåt ut fra PD-sonen gjennomføres uten vannutskifting når brønnbåten er innenfor PD-sonen.

d)                 Transport av levende laks, ørret, regnbueørret og røye med brønnbåt fra akvakulturanlegg utenfor PD-sonen med mistanke om eller påvist PD skal gjennomføres uten vannutskifting. Mattilsynet kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra dette kravet dersom smitterisikoen er lav og det er nødvendig for å kontrollere utbruddet. 

 

 

II

Endringene trer i kraft straks.