Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2016

Vår ref.: 16/3061

Økning i bruk av legemidler til behandling mot lakselus de senere år, har skapt usikkerhet knyttet til miljøeffektene av den samlede belastningen slike behandlinger medfører. På grunnlag av ny kunnskap om potensielle negative effekter av behandling med legemidler mot lakselus, og med henvisning til en føre-var-tilnærming forslår derfor Nærings- og fiskeridepartementet å innføre nye tiltak rettet mot oppdretter og brønnbåteiere for å beskytte miljøet.  Forslagene baseres på innspill fra Fiskeridirektoratet.

Dersom kunnskap som genereres i årene som kommer tilsier at de tiltak som her foreslås er overflødige, er det departementets intensjon å oppheve disse, ev andre tiltak, for å tilpasse risikohåndteringen til ny kunnskap.

Frist for å avgi uttalelse er satt til 1.10.2016.  Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på https://www.regjeringen.no. Høringsuttalelsene kan også sendes til postmottak@nfd.dep.no og merkes med saksnr. 16/3061.

 

Med hilsen                                                                       

 

 

Yngve Torgersen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Steinar Høie

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Sametinget

Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold

Fiskeridirektoratet

Mattilsynet
Miljødirektoratet

Kystverket

Havforskningsinstituttet
Norsk institutt for naturforskning
Veterinærinstituttet
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune
Brønnbåteiernes forening
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag

Norsk Industri
Norske sjømatbedrifters landsforening
Sjømat Norge

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Bellona
Den norske veterinærforening
Greenpeace
Natur og Ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Miljøvernforbund
Norske Lakseelver
Tekna fiskehelseforeningen
WWF-Norge

Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Nettverk for fjord- og kystkommuner
Næringslivets hovedorganisasjon