Forskrift om endringer i laksetildelingsforskriften, akvakulturdriftsforskriften og forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret

 

 

I

 

Endring i forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften)

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1. juni 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 4, § 5, § 6, § 7 og § 10.

 

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

Nytt § 3 femte ledd skal lyde:

Akvakultur av matfisk på land reguleres i kapittel 1, 2, 5 b og 7, samt §§ 29, 30, 31, 35, 36. For akvakultur av stamfisk på land gjelder i tillegg bestemmelsene i kapittel 5 så langt de passer.

 

§ 4 første ledd bokstav f skal lyde:

Settefisk: rogn og fisk som produseres med sikte på overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon.

 

§ 8 første ledd skal lyde:

Søknad om tillatelse etter kapittel 2, 3, 4 og 5a, og klarering av lokalitet etter kapittel 6 utfylles på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet, og sendes til og avgjøres av fylkeskommunen i det fylke det søkes om tillatelse eller lokalitetsklarering. Det samme gjelder melding etter § 37. Søknad om tillatelse til landbasert akvakultur av stamfisk sendes til og avgjøres av Fiskeridirektoratet.

 

Kapitteloverskriften til kapittel tre skal lyde:

Kapittel 3. Særskilt om tillatelse til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann

 

§ 14 skal lyde:

Departementet bestemmer når tillatelser til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann skal tildeles og den geografiske fordelingen av disse.

Departementet kan fastsette nærmere vilkår og kriterier for tildeling av tillatelser til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann.

 

§ 15 skal lyde:

§ 15. Tillatt biomasse per standard akvakulturtillatelse på lokaliteter i sjøvann

En standard tillatelse til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann avgrenses til en biomasse på inntil 780 tonn.

I Troms og Finnmark avgrenses en standardtillatelse til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann til en biomasse på inntil 900 tonn, forutsatt at samtlige lokaliteter knyttet til tillatelsen til enhver tid ligger i Troms og Finnmark.

 

Nytt kapittel 5 a med ny § 28 d skal lyde:

Kapittel 5a. Særskilt om tillatelse til akvakultur på land

 

§ 28d. Tildeling av tillatelse til akvakultur på land

Det kan gis tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret på land

a) på en bestemt lokalitet, og

b) enten til

1. akvakultur av settefisk,

2. akvakultur av matfisk, eller

3. akvakultur av stamfisk.

Tillatelse til landbasert akvakultur av matfisk avgrenses i maksimalt tillatt biomasse. Ved utvidelse av tillatelsens avgrensning, må innehaver søke om ny klarering.

 

§ 30 bokstav c skal lyde:

c) det er gitt tillatelser som kreves etter

1.  lov 19.desember 2003 nr. 24 om matproduksjon og mattrygghet mv.,

2.  lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,

3.  lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann,

4.  lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann, og

5.  lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd; og

 

§ 30 bokstav d nr. 1 skal lyde:

 

d) det ikke er i strid med

  1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven,
 

 

 

         

Ny § 31a skal lyde

§ 31a. Forbud mot overføring av tillatelser fra land til sjø.

Tillatelser gitt til landbasert akvakulturvirksomhet kan ikke overføres til eller benyttes i sjø.

 

§ 32 første ledd skal lyde:

Klarering av lokalitet for stamfisk skal ikke gis dersom det er annen akvakultur på lokaliteten. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.

 

§ 32 annet ledd oppheves.

 

§ 33 fjerde ledd skal lyde:

            Denne bestemmelsen gjelder ikke tillatelse til særlige formål eller tillatelse til landbasert akvakultur.

 

§ 34 femte ledd første punktum skal lyde:

Denne bestemmelsen gjelder ikke tillatelser til akvakultur av matfisk til forsøks-, forsknings, undervisnings- og utviklingsformål, tillatelser til akvakultur av stamfisk eller landbasert akvakultur.

 

Nytt § 37 femte ledd skal lyde:

Bestemmelsen gjelder ikke tillatelser til landbasert akvakultur.

 

II

 

 

Endring av forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg

(akvakulturdriftsforskriften)

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1. juni 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 4 og § 5, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 8, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

 

 

I forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 4 første ledd bokstav v skal lyde:

Settefisk: rogn og  fisk som produseres med sikte på overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon. Fisk som er planlagt flyttet i medhold av godkjent driftsplan etter § 40 anses ikke som settefisk.

 

§ 55 oppheves.

 

 

III

 

 

Endring av forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 7, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

 

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret gjøres følgende endringer:

 

§ 4 tredje ledd skal lyde:

 

Ved utvidelse av tillatelsens avgrensning, lokalitet eller endring av areal må innehaver søke om ny klarering.

§ 7 bokstav c skal lyde:

c) det er gitt tillatelser som kreves etter

1.  lov 19.desember 2003 nr. 24 om matproduksjon og mattrygghet mv.,

2.  lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,

3.  lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann,

4.  lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann, og

12

5.  lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd; og

 

 

§ 7 bokstav d nr. 1 skal lyde:

 

d) det ikke er i strid med

  1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven,

 

IV

 

Denne forskriften trer i kraft straks.