Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) §§ 13 tredje ledd og 20 annet ledd jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 3-20 oppheves.

§ 4-9 oppheves.

II

Endringene trer i kraft 1. februar 2013

 

Til toppen