Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere)

Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 14. mars 2016 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr.35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) §§ 23, 26, 56 og 110, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

Se forskriften på lovdata.no