Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2015

Vår ref.: 15/2459

Ifølge regjeringserklæringen skal det bli "enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft fra andre land". Regjeringen vil arbeide for "enklere regler for høykvalifiserte arbeidsinnvandrere", "inkludert utrede en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter". 

På bakgrunn av utredningen av en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter, se vedlegg 2, mener departementet det ikke er grunnlag for å innføre en slik ordning. I vedlagte høringsnotat, vedlegg 1, foreslår vi i stedet enkelte endringer i reglene om rett til å starte i arbeidet før tillatelse foreligger (tidlig arbeidsstart). Forslagene går ut på å begrense ordningen til arbeidsinnvandrere med formell kompetanse på høyt nivå, senke kravene til arbeidsgivere og forenkle søknadsprosessen. Da vil ordningen bli enklere å administrere for politiet og vanskeligere å misbruke. 

Departementet foreslår også endringer i reglene om oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere. Forslagene innebærer å utvide bestemmelsen til også å omfatte forskere som har tillatelse som faglært etter § 6-1, unnta personer som har tillatelse på annet kulturelt grunnlag og utvide varigheten av tillatelsen fra seks måneder til ett år. 

Samtidig foreslår departementet å endre reglene om familiegjenforening i EØS-regelverket for å tydeliggjøre at de er i samsvar med direktiv 2004/38/EF om unionsborgere (/EØS-borgere) og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium. Endringsforslagene gjelder kravet om varig tilknytning for samboere og hvilke familiemedlemmer som omfattes av EØS-regelverket. 

Vi ber om merknader til forslagene innen 1. oktober 2015. 

Med hilsen                                                                         

Rune Solberg (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Solveig Lie

                                                                                          avdelingsdirektør

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstilsynet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Parat
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Samferdselsdepartementet
Tekna
Unio
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen