Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv.

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 30. november 1995

Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk.

Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv.

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 30. november 1995 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 1-13, § 2-1, § 3A-2, § 3A-4, § 3A-5, § 3A-8, § 3A-10, § 3A-11, jfr. § 6-1. Endret 11 des 1997 nr. 1293, 20 nov 2000 nr. 1164, 21 des 2001 nr. 1626.

Kapittel 1. Mellommenns adgang til å oppta bestilling på alkoholholdig drikk

(gitt med hjemmel i alkoholloven § 1-13)

§ 1-1. Med mellommenn forstås den som for andres regning formidler, opptar eller gjør henvendelser om bestilling eller kjøp av alkoholholdig drikk.

§ 1-2. Mellommenn kan bare utøve sin virksomhet overfor innehavere av nødvendig bevilling.

§ 1-3. Mellommannsvirksomhet skal meldes til Sosial- og helsedirektoratet før den utøves. Meldingen skal inneholde dokumenterte opplysninger om hvilke leverandører og produkttyper virksomheten skal representere i Norge. Tilsvarende meldeplikt gjelder ved endringer i representasjonsforhold.

 

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

§ 1-4. De mellommenn som er registrert i departementet etter melding i samsvar med mellommannsforskrifter for brennevin av 24. juni 1927 nr. 9533, mellommannsforskrifter for vin av 21. oktober 1927 nr. 9532 og forskrifter om opptak av bestilling på øl av 11. oktober 1963 nr. 4, har oppfylt meldingskravet i § 1-3.

Kapittel 2. Innførsel

(gitt med hjemmel i alkoholloven § 2-1 første og andre ledd)

§ 2-1.Innførsel av vareprøver

Sosial- og helsedirektoratet gir tillatelse til innførsel av vareprøver av alkoholholdig drikk til mellommenn. Innførselen må gjelde vareprøver fra den leverandør som mellommannen representerer, jf. forskriftens kapittel 1.

Med en vareprøve forstås en begrenset mengde av en alkoholholdig drikk som er nødvendig for en bedømmelse eller en presentasjon av drikken overfor bevillingshavere. Sosial- og helsedirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser.

 

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

§ 2-2.Innførsel av reisegods

Reisende kan til personlig bruk innføre inntil 4 liter brennevin eller vin og 10 liter øl som reisegods gjennom fortolling ved innreise til Norge. Sosial- og helsedirektoratet kan gi tillatelse til innførsel utover dette.

Det er et vilkår for slik innførsel at varen ikke er bestemt for salg eller ervervsmessig bruk og at den reisende selv bringer varen med seg slik at den kan legges fram til tollbehandling ved passering av tollkontroll.

0

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

§ 2-3.Annen innførsel

Alkoholholdig drikk som mottas som arv eller gave, eller tas med som flyttegods fra utlandet, kan innføres etter tillatelse fra Sosial- og helsedirektoratet. En gaveforsendelse fra utlandet må ikke overstige 4 liter alkoholholdig drikk.

Det er et vilkår for slik innførsel at den alkoholholdige drikken ikke er bestemt for salg eller ervervsmessig bruk.

 

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

§ 2-4. Det er forbudt å innføre brennevin som inneholder mer enn 60 volumprosent alkohol.

Kapittel 3. Bevillingshavers adgang til å benytte alkoholholdig drikk som gave, lønn, utbytte samt å selge alkohol til ansatte

(gitt med hjemmel i § 3A-2 annet ledd, jf § 6-1 annet ledd)

§ 3-1. Det er ikke tillatt å gi alkoholholdig drikk som gave i markedsføringsøyemed til andre enn innehavere av bevilling til omsetning av alkohol.

§ 3-2. Bevillingshaver har ikke adgang til å benytte alkoholholdig drikk som lønn eller utbytte. For allerede inngåtte personalavtaler gjøres ikke denne bestemmelsen gjeldende før 1. april 1996.

§ 3-3. Bevillingshaver kan selge fire kvoter alkoholholdig drikk i året til ansatte og personer som eier en vesentlig del av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten.

Som ansatt regnes person som har arbeidet i selskapets tjeneste sammenhengende i minst 3 måneder.

En kvote utgjør:

24 liter øl, eller

10/1 flasker vin, eller

2/1 flasker brennevin og 4/1 flasker vin.

De forskjellige typene alkoholholdig drikk kan kombineres. 3 flasker vin tilsvarer da 8 liter øl eller én flaske brennevin. Det er likevel ikke tillatt å selge mer enn 2 flasker brennevin pr kvote. Det kan bare selges en kvote i løpet av tre måneder. Kvotene reduseres forholdsmessig for deltidsansatte.

Prisen på varene må ikke settes lavere enn bevillingshavers salgspris inklusiv alkoholavgift.

Kapittel 4. Sikkerhet for alkoholavgift

(gitt med hjemmel i alkoholloven § 3A-4 annet ledd, jf § 6-1 annet ledd)

§ 4-1. Bevillingshaver har ikke adgang til å innføre, oppbevare eller ta inn på lager alkoholholdig drikk som det ikke er betalt alkoholavgift for, med mindre det er stilt tilfredsstillende sikkerhet for avgiftsbetalingen.

Kapittel 5. Sikring av varelager

(gitt med hjemmel i alkoholloven § 3A-4 annet ledd, jf § 6-1 annet ledd)

§ 5-1. Lagring av alkoholholdig drikk skal skje i sikret varelager.

§ 5-2. Med varelager menes lokaler hvor det lagres alkoholholdig drikk, samt sats og gjærende

væske til framstilling av slike drikkevarer.

§ 5-3. Varelageret skal til enhver tid være

 
 1. forsvarlig låst og sikret mot innbrudd,
 
 1. i god orden og
 
 1. utilgjengelig for uvedkommende.

§ 5-4. Det må til enhver tid foreligge forsvarlige rutiner for

 
 1. å holde oversikt over hvilke varer som befinner seg på varelageret. Rutinene skal sikre oversikt over beholdningen og inn- og uttak av varer.
 
 1. oppfølging når det avdekkes manko i beholdningen.
 
 1. kontroll med at uvedkommende personer ikke har adgang til lageret og de alkoholholdige varene som oppbevares der.

§ 5-5. Varelager hvor brennevin eller sats og gjærende væske til fremstilling av brennevin oppbevares skal være sikret med forsvarlig alarmsystem. Sosial- og helsedirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra dette kravet dersom varelageret er forsvarlig sikret på annen måte.

 

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

Kapittel 6. Søknadsgebyr

(gitt med hjemmel i alkoholloven § 3A-5 annet ledd, jf § 6-1 annet ledd)

§ 6-1. Ved søknad om bevilling for tilvirkning eller engrossalg betales følgende søknadsgebyr:

 

Øl:

kr 9000

 

Vin:

kr 12000

Brennevin:

kr 15000

Ved søknad om bevilling for mer enn én type alkoholholdig drikk betales kun gebyret for den sterkeste alkoholholdige drikken det søkes bevilling for.

 

Endret ved forskrift 11 des 1997 nr. 1293 (i kraft 1 jan 1998).

§ 6-2. (Opphevet ved forskrift 20 nov 2000 nr. 1164 fra 1 jan 2001)

§ 6-3. Ved søknad om utvidelse av tidligere gitt bevilling til å omfatte sterkere typer alkoholholdig drikk betales følgende søknadsgebyr:

Utvidelse fra øl til vin eller fra vin til brennevin:

kr 3600

Utvidelse fra øl til brennevin eller til både vin og brennevin:

kr 7200

Ved søknad om utvidelse av tidligere gitt bevilling til å omfatte svakere typer alkoholholdig drikk betales et søknadsgebyr på kr 1000.

 

Endret ved forskrift 11 des 1997 nr. 1293 (i kraft 1 jan 1998).

§ 6-4. Søknadsgebyret må være betalt når søknaden leveres bevillingsmyndigheten. Søknaden må vedlegges tilfredsstillende dokumentasjon på at søknadsgebyret er betalt.

 

Endret ved forskrift 11 des 1997 nr. 1293 (i kraft 1 jan 1998).

Kapittel 7. Bevillingshavers plikt til å avgi opplysninger til statistiske formål

(gitt med hjemmel i § 3A-8 fjerde ledd, jf § 6-1 annet ledd)

§ 7-1.Plikt til å avgi opplysninger til statistiske formål

Bevillingshaver plikter etter anmodning å avgi opplysninger til statistiske formål til Sosial- og helsedirektoratet.

Opplysninger som kan kreves avgitt gjelder

 
 • import, herunder avgiverland, bulk- eller flaskeleveranse
 
 • omsetning av alkoholholdig drikk, herunder vareliter, type alkoholholdig drikk, alkoholstyrke, selgere/kjøpere
 

tilvirkning av alkoholholdig drikk, herunder omfang, type alkoholholdig drikk, alkoholstyrke, kjøpere.

 

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

§ 7-2.Innhenting og bearbeiding av opplysninger

Sosial- og helsedirektoratet kan bestemme hvordan opplysningene skal innhentes og hvorledes statistikken skal utarbeides, herunder

 
 • definisjon av statistiske enheter, kjennemerker, klassifikasjoner mv.
 
 • datainnhenting, herunder registreringsskjemaets form og innhold

-

 • databearbeidingen.

Det skal legges vekt på statistikkhensyn og på hensynet til de berørte parters kostnader ved innhenting av opplysninger og utarbeidelse av statistikk.

 

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

Kapittel 8. Føring og bruk av register med opplysninger om innehavere av engros- og tilvirkningsbevillinger

(gitt med hjemmel i alkoholloven § 3A-10 fjerde ledd, jf § 6-1 annet ledd)

§ 8-1.Registerets omfang og formål

Registeret skal omfatte opplysninger om innehavere av engros- eller tilvirkningsbevillinger.

Registeret skal bare nyttes til å innhente opplysninger som er nødvendige for å kunne føre kontroll med og avgjøre søknader om bevilling til engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk jf alkoholholloven §§ 3A-1 og 6-1.

§ 8-2.Registeransvarlig

Sosial- og helsedirektoratet er ansvarlig for registeret.

 

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

§ 8-3.Føring av registeret

Registeret kan føres både manuelt og ved hjelp av elektronisk databehandling (edb).

§ 8-4.Registerets innhold

Registeret kan inneholde følgende typer opplysninger:

 
 • bevillingshavers fødselsnummer og adresse
 
 • fødselsnummer og adresse for person som nevnt i alkoholholloven § 3A-4 nr 1
 
 • organisasjonsnummer/foretaksnummer
 
 • opplysninger som kan innhentes av Enhetsregisteret jf lov 3. juni 1994 nr 15 om Enhetsregisteret §§ 5 og 6
 • opplysninger om overdragelse av virksomheten eller av aksjer eller andeler i et selskap som eier slik virksomhet
 
 • opplysninger avgitt fra næringsmiddeltilsynet, tollmyndighetene, politiet og skattemyndighetene jf lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 3A-7
 
 • virksomhetens kapital og omsetning
 
 • innbetalt og eventuelt skyldig gebyr og sikkerhetsstillelse
 
 • annen virksomhet foretaket driver
 • -
 • avbrudd eller nedleggelser i driften
 
 • lageradresse
 
 • sikkerhetstiltak for lager
 
 • distribusjonsnett og -organisering
 
 • hvilke typer alkoholholdig drikk bevillingen omfatter
 
 • om bevillingen omfatter tapping
 
 • eventuelle andre bevillinger etter alkoholloven som virksomheten innehar.

§ 8-5.Utlevering av opplysninger fra registeret

Utlevering av personopplysninger er ikke tillatt uten i følgende tilfeller:

 
 1. Når den person eller foretak opplysningene gjelder har gitt skriftlig samtykke.

.

 1. Til statistisk formål jf alkoholloven § 3A-8 fjerde ledd.

For øvrig kan utlevering skje når lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for dette.

§ 8-6.Sletting av opplysninger

Den registeransvarlige skal slette/anonymisere opplysninger som ikke lenger har betydning.

Den registeransvarlige skal av eget tiltak rette, slette eller supplere opplysninger som er uriktige eller ufullstendige, dersom mangelen har betydning for den registrerte, jf lov 9. juni 1978 nr 48 om personregistre mm § 8.

§ 8-7.Sikkerhet

1. Generelt

Den registeransvarlige skal sørge for at det settes i verk sikkerhetstiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang til registeret og at opplysninger kommer på avveie.

Bare spesielt utpekte personer skal ha tilgang til personopplysninger i registeret. Utpekingen skal spesifisere hvilke typer opplysninger vedkommende kan få. Adgang til registeret skal bare gis til personer som har behov for opplysninger for å utøve pålagte oppgaver.

Manuelle deler av registeret skal holdes nedlåst under den registeransvarliges kontroll. Likeledes skal lagringsenheten for de edb-baserte opplysningene være betryggende sikret.

Hvis opplysninger fra registeret skal overføres til datanettverk utenfor det område som virksomheten kontrollerer, skal opplysningene krypteres.

2. Begrensninger i adgangen

Tilgangskontrollen skal avvise forsøk på tilgang fra brukere som ikke er utpekt og begrense tilgangen for utpekte brukere.

Enhver tilgang eller forsøk på tilgang til registeret skal logges

3. Datakvalitetssikring

Det skal etableres rutiner for kontroll av opplysninger og relasjoner mellom opplysninger som skal sikre at data er korrekte, komplette og aktuelle i forhold til det de representerer.

4. Tilgjengelighetssikring

Det skal gjennomføres tiltak som sikrer at registeret og opplysninger er tilgjengelige når det er behov for dem.

Kopier av opplysninger og annet nødvendig materiale skal sikres med tanke på rekonstruksjon av registeret etter tap. Opplysninger og registeret skal være sikret slik at de heller ikke midlertidig faller bort.

5. Tiltak ved påviste sikkerhetsbrudd

Dersom det påvises et datainnbrudd i anlegget, skal Sosialdepartementet umiddelbart underrettes.

 

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

§ 8-8.Taushetsplikt/Innsynsrett

Ved praktiseringen av forskriften her gjelder offentlighetsloven og forvaltningslovens regler om taushetsplikt.

Kapittel 9. Bevillingsgebyr

(gitt med hjemmel i alkoholloven § 3A-11 annet ledd, jf § 6-1 annet ledd)

§ 9-1.Gebyrpliktens omfang

Gebyrplikten omfatter bevilling for tilvirkning og engrossalg av alkoholholdig drikk.

§ 9-2.Løpende gebyr

Bevillingsgebyret beregnes på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyret differensieres etter alkoholtype.

Med omsatt mengde menes

 
 • uttak fra lager, herunder tyveri, brann mv, med mindre varen overføres til et annet av bevillingshaverens godkjente lagre
 
 • salg uten at varen er innom lager
 
 • svinn/manko, unntatt driftsmessig svinn

Omsetningen er gebyrpliktig også om varen tidligere har gitt grunnlag for gebyrplikt.

Gebyret skal betales etter en sak som fastsettes av Sosialdepartementet i forbindelse med det årlige statsbudsjett.

 

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

§ 9-3.Minstegebyr

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 5.000 pr. år.

Dersom bevilling gis etter 1. juli betales halvt minstegebyr.

Løpende gebyr avregnes mot minstegebyret ved kalenderårets utløp.

 

Endret ved forskrift 20 nov 2000 nr. 1164 (i kraft 1 jan 2001).

§ 9-4.Oppgavefrist

Bevillingshaverne skal for hver måned sende oppgave til Sosial- og helsedirektoratet over månedens gebyrpliktige omsetning fordelt på kategoriene øl, vin og brennevin innen den 18. i påfølgende måned.

Oppgaven gis på skjema fastsatt av direktoratet.

Det skal sendes oppgave selv om det ikke har vært gebyrpliktig omsetning (0-oppgave).

 

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

§ 9-5.Betalingsfrist

Løpende gebyr betales til skattefogden innen utløpet av oppgavefristen, jf § 9-4.

Sosial- og helsedirektoratet kan sette kortere gebyrperiode ved forsinkelse av oppgave eller betaling, eller dersom det er opplysninger om virksomhetens forhold som gjør det overveiende sannsynlig at innbetalingen ikke vil skje rettidig.

Minstegebyret betales forskuddsvis til skattefogden når bevillingen tas i bruk, og deretter innen 1. februar de påfølgende år.

 

Endret ved forskrifter 11 des 1997 nr. 1293 (i kraft 1 jan 1998), 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

§ 9-6.Utfyllende bestemmelser

Sosial- og helsedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av forskriften.

 

Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1626 (i kraft 1 jan 2002).

Kapittel 10. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1996.

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

 1. .
 1. Forskrifter om mellommenns adgang til opptagelse av bestilling på og innførsel av prøver av brennevin, gitt ved kgl.res. av 24. juni 1927 nr. 9533 med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927 § 32 nr. 1 bokstav a og e, videreført ved forskrift av 19. desember 1989 nr. 1265 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 6-2.

.

 1. Forskrifter om opptagelse av bestilling på vin, fruktvin og mjød, gitt ved kgl.res. av 21. oktober 1927 nr. 9532, jf kgl.res. av 29. januar 1932 og kgl.res. av 6. oktober 1933 med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927 § 32 nr. 1 bokstav e, videreført ved forskrift av 19. desember 1989 nr. 1265 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 6-2.
 
 1. Forskrifter om opptak av bestilling på øl, gitt ved kgl.res. av 11. oktober 1963 nr. 1 med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927 § 32 nr. 1 bokstav e, videreført ved forskrift av 19. desember 1989 nr. 1265 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 6-4 tredje ledd.
 
 1. Forskrifter angående utførsel og gjennomførsel fra og til utlandet av brennevin og vin, gitt ved kgl.res. av 3. oktober 1930 nr. 9530 med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927, videreført ved forskrift av 19. desember 1989 nr. 1265 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 2-3.

.

 1. Forskrifter om kontroll med bestilling av øl på vegne av forbruker, gitt ved kgl.res. av 17. januar 1958 nr. 1 med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927 § 32 nr. 1 bokstav h, videreført ved forskrift av 19. desember 1989 nr. 1265 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 6-4 tredje ledd.

.

 1. Forskrift av 19. desember 1989 nr. 1265 kapittel 6 om minstevolum på bryggeris ølproduksjon for å kunne selge øl uten bevilling, gitt med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 6-3.

Tilhørende lov