Forskrift om fastsettelse av øvre reintall per siidaandel

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2016 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 60 femte ledd annet punktum.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov