Forskrift om feltstasjon og samlingsstasjon for kunstig sædoverføring hos rev

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 6. mars 1995 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 9, § 14, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 96, 23 juli 2012 nr. 761.

Se forskriften på lovdata.no