Forskrift om forbud mot bruk av levende dyr som lotterigevinster

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 10. januar 1985 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 27, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.

 

Se forskriften på lovdata.no