Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. juli 1991 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I nr. 16 (vedtak 93/13/EØF og vedtak 94/305/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 6 juli 1994 nr. 674, 3 aug 1994 nr. 789, 25 nov 1994 nr. 1063, 10 jan 1996 nr. 61, 12 feb 1996 nr. 142, 31 des 1998 nr. 1499, 20 juni 2001 nr. 731, 9 jan 2004 nr. 75 (bl.a hjemmel), 1 juli 2004 nr. 1105, 27 okt 2007 nr. 1267.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov