Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fordeling av lov- og forskriftskompetanse på utlendingsfeltet mellom AD og JD

Fordeling av lov- og forskriftskompetanse på utlendingsfeltet

1. Utlendingsloven 2008 og utlendingsforskriften 2009

Med virkning fra 1. januar 2010 er ansvaret for utlendingsloven fordelt mellom Arbeidsdepartementet og Justis- og politidepartementet, jf. kgl. res. 18. desember 2009 nr. 1582. Det fremgår her at Justis- og politidepartementet har ansvaret for loven som sådan, samt forskriftsmyndighet etter loven. Arbeidsdepartementet har forskriftsmyndighet etter lovens § 5, kapittel 3, § 56, kapittel 13 og § 127 for så vidt gjelder arbeidsinnvandring eller innreise og opphold i riket for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen. Fra 24. juni 2011 ble Arbeidsdepartementet også tillagt forskriftsmyndighet etter lovens § 17 for så vidt gjelder vurdering av grensene for oppholdsrett for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen, jf. kgl. res. 24. juni 2011 nr. 626. Samtidig ble Arbeidsdepartementets forskriftsmyndighet etter lovens § 121 første ledd bokstav a og c og §§ 122, 123 og 124 overført til Justis- og politidepartementet. Det følger av dette at begge departementer har kompetanse etter enkelte av forskriftshjemlene.

Arbeidsdepartementet (AD) og Justis- og politidepartementet (JD) er enige om følgende ansvarsdeling mht. bestemmelser i utlendingsforskriften:

Forskriftsbestemmelser gitt i medhold av lovens § 5:

§ 1-1: AD og JD
§ 1-2: AD
§ 1-3: AD
§ 1-4: JD
§ 1-5: JD
§ 1-6: JD
§ 1-7: JD
§ 1-8: JD
§ 1-9: JD

Forskriftsbestemmelser gitt i medhold av lovens §§ 23, 24, 25, 27 og 27 a: AD

Forskriftsbestemmelser gitt i medhold av lovens § 26:

§ 6-19: JD
§ 6-20: JD
§ 6-21: AD
§ 6-22: AD
§ 6-23: JD
§ 6-24: JD
§ 6-25: JD
§ 6-26: JD
§ 6-27: JD
§ 6-28: JD
§ 6-29: AD
§ 6-30: AD
§ 6-31: AD
§ 6-32: JD
§ 6-33: AD

Forskriftsbestemmelser gitt i medhold av lovens § 56:

§ 10-1: AD og JD
§ 10-2: AD og JD
§ 10-3: AD
§ 10-4: AD
§ 10-5: JD
§ 10-6: AD og JD

Forskriftsbestemmelser gitt i medhold av lovens §§ 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 og 120: AD

Forskriftsbestemmelser gitt i medhold av lovens § 121:

§ 19-28: AD og JD
§ 19-29: JD

Forskriftsbestemmelser gitt i medhold av lovens §§ 122, 123 og 124: JD

Forskriftsbestemmelser gitt i medhold av lovens § 125: AD

Forskriftsbestemmelser gitt i medhold av lovens § 127:

§ 20-4: AD og JD
§ 20-5: JD
§ 20-6: JD
§ 20-7: JD
§ 20-8: AD
§ 20-9: AD
§ 20-10: JD
§ 20-10A: JD
§ 20-10B: JD
§ 20-11: JD
§ 20-12: JD
§ 20-13: JD
§ 20-14: JD
§ 20-15: AD
§ 20-16: AD
§ 20-17: AD
§ 20-18: AD og JD
§ 20-19: JD

2. Utlendingsloven 1988 og utlendingsforskriften 1990

Arbeidsdepartementet har ansvaret for utlendingsloven 1988, se kgl. res. 18. desember 2009 nr. 1582. Selv om denne loven ble opphevet ved kgl. res. 30.10.2009 nr. 1324, ble senere bestemmelsene som viderefører overgangsordningene for Bulgaria og Romania videreført ved kgl. res. 27.11.09 nr. 1413.

Dette gjelder lovens § 58 a og § 11 a, § 13, § 50, § 51 første ledd bokstav a, § 54, § 55 og § 56 første ledd for forhold omfattet av § 58 a.

Utlendingsforskriften 1990 § 172 første og siste ledd, § 173, § 174, § 175, § 190, § 191, § 192, § 193, § 194 og § 197 a ble videreført ved forskrift hjemlet i utlendingsloven 2008 § 127, se utlendingsforskriften 2009 § 20-4.

3. EØS-arbeidstakerloven

Arbeidsdepartementet har ansvaret for lov 27. november 1992 nr. 112, som gjennomfører i norsk rett EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere mv. innenfor EØS (EØS-arbeidstakerloven), se kgl. res. 13.08.2010 nr. 117

 

Til toppen