Forskrift om fruktjuice og lignende produkter (juiceforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 13. mai 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd og § 10 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zq (direktiv 2001/112/EF som endret ved forordning (EF) nr. 1332/2008, direktiv 2009/106/EF, direktiv 2012/12/EU og forordning (EU) nr. 1040/2014). Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1603, 16 mars 2016 nr. 259.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov