Forskrift om gjennomføring av EØS-rettsakter om europeisk statistikk

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2020 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 21.

§ 1. Gjennomføring av forordninger om statistiske prinsipper og fortrolig behandling av statistiske opplysninger

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 17 (forordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en komité for De europeiske fellesskaps statistiske program endret ved forordning (EU) 2015/759),

nr. 17b (forordning (EF) nr. 557/2013 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk, med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål og om oppheving av forordning (EF) nr. 831/2002)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 2. Gjennomføring av forordninger om nomenklaturer i europeisk statistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 20 (forordning (EF) nr. 3037/90 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen De europeiske fellesskap som endret ved forordning (EF) nr. 761/93, forordning (EF) nr. 29/2002 og forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 20a (forordning (EF) nr. 696/93 om de statistiske enheter til observasjon og analyse av produksjonssystemet i Fellesskapet),

nr. 20b (forordning (EF) nr. 451/2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 endret ved forordning (EU) nr. 1209/2014),

nr. 20c (forordning (EF) nr. 1893/2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder som endret ved forordning (EF) nr. 295/2008)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 3. Gjennomføring av forordninger om næringsstatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 1 (forordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer som endret ved forordning (EF) nr. 251/2009, forordning (EU) nr. 517/2013 og forordning (EU) nr. 446/2014),

nr. 1d (forordning (EF) nr. 1618/99 om kriteriene for kvalitetsvurdering av statistikk over foretaksstrukturer),

nr. 1e (forordning (EF) nr. 1225/1999 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over forsikringstjenester),

nr. 1f (forordning (EF) nr. 1227/1999 om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over forsikringstjenester),

nr. 1g (forordning (EF) nr. 1228/1999 om dataserien som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester som endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006),

nr. 1h (forordning (EF) nr. 1668/2003 om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over foretaksstrukturer, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2702/98 om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over foretaksstrukturer som endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006),

nr. 1i (forordning (EF) nr. 1669/2003 om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/98 om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer),

nr. 1j (forordning (EF) nr. 1670/2003 om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over foretaksstrukturer, og om endring av kommisjonsforordning (EF) 2700/98 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over foretaksstrukturer),

nr. 1k (forordning (EF) nr. 250/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 når det gjelder definisjoner av kjennetegn, det tekniske formatet for oversending av data, kravene til dobbeltrapportering for NACE Rev. 1.1 og NACE Rev. 2, og unntakene som skal gis for statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 439/2014 og forordning (EU) 2015/1042),

nr. 1l (forordning (EF) nr. 251/2009 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 med hensyn til de dataserier som skal utarbeides for statistikk over foretaksstrukturer og de nødvendige tilpasninger etter revisjonen av den statistiske produktgruppering etter næring (CPA) endret ved forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 446/2014 og forordning (EU) 2015/2112),

nr. 1m (forordning (EU) nr. 275/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 med hensyn til kriterier for vurdering av kvaliteten på statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning (EU) nr. 446/2014),

nr. 2 (forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk som endret ved forordning (EF) nr. 1158/2005, forordning (EF) nr. 1503/2006, forordning (EF) nr. 1893/2006, forordning (EF) nr. 1178/2008, forordning (EF) nr. 329/2009 og forordning (EU) nr. 461/2012),

nr. 2a (forordning (EF) nr. 586/2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper (MIGS) som endret ved forordning (EF) nr. 656/2007),

nr. 2c (forordning (EF) nr. 1503/2006 om gjennomføring og endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjon av variablene, listen over variabler og hyppigheten av datautarbeiding som endret ved forordning (EF) nr. 1178/2008 og forordning (EU) nr. 461/2012),

nr. 2d (forordning (EF) nr. 472/2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til det første basisåret som skal anvendes for tidsserier i NACE Rev. 2, og for tidsserier før 2009 som skal oversendes i samsvar med NACE Rev. 2, detaljnivå, formen, den første referanseperioden og referanseperioden),

nr. 4a (forordning (EØF) nr. 3924/91 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om industriproduksjonen som endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 4aa (forordning (EF) nr. 347/2003 om opprettelse av 2003-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ab (forordning (EF) nr. 210/2004 om opprettelse av 2004-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ac (forordning (EF) nr. 912/2004 om gjennomføring av rådsforordning (EØF) 3924/91 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om industriproduksjonen som endret ved forordning (EF) nr. 973/2007),

nr. 4ad (forordning (EF) nr. 317/2006 om opprettelse av 2005-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ae (forordning (EF) nr. 294/2007 om opprettelse av 2006-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4af (forordning (EF) nr. 1165/2007 om opprettelse av 2007-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ag (forordning (EF) nr. 36/2009 om opprettelse av 2008-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ah (forordning (EU) nr. 163/2010 om opprettelse av 2009-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ai (forordning (EU) nr. 860/2010 om opprettelse av 2010-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4aj (forordning (EU) nr. 830/2011 om opprettelse av 2011-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ak (forordning (EU) nr. 907/2012 om opprettelse av 2012-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4al (forordning (EU) nr. 936/2013 om opprettelse av 2013-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4am (forordning (EU) nr. 842/2014 om opprettelse av 2014-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4an (forordning (EU) 2015/1711 om opprettelse av 2015-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ao (forordning (EU) 2016/1872 om opprettelse av 2016-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ap (forordning (EU) 2017/2119 om opprettelse av 2017-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4b (forordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2186/93),

nr. 4ba (forordning (EF) nr. 192/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk med hensyn til utveksling av fortrolige opplysninger mellom Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstater),

nr. 4bb (forordning (EU) nr. 1097/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk med hensyn til utveksling av fortrolige data mellom Kommisjonen (Eurostat) og sentralbanker),

nr. 4c (forordning (EF) nr. 48/2004 om utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker over stålindustrien for referanseårene 2003–2009 som endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 4ca (forordning (EF) nr. 772/2005 om spesifikasjonene for kjennetegnenes dekning og om definisjonen av det tekniske formatet for produksjon av årlig fellesskapsstatistikk for stål for referanseårene 2003 til 2009 som endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 og forordning (EU) nr. 519/2013)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 4. Gjennomføring av forordninger om statistikk over transport og turisme

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 7 (forordning (EF) nr. 91/2003 om statistikk over jernbanetransport som endret ved forordning (EF) nr. 1192/2003, forordning (EF) nr. 1304/2007 og forordning (EU) 2016/2032),

nr. 7b (forordning (EU) nr. 1090/2010 om endring av direktiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs),

nr. 7c (forordning (EU) nr. 692/2011 om europeisk statistikk over turisme og om oppheving av rådsdirektiv 95/57/EF endret ved forordning (EU) nr. 253/2013),

nr. 7ca (forordning (EU) nr. 1051/2011 om gjennomføring av forordning (EU) nr. 692/2011 om europeisk statistikk over turisme med hensyn til kvalitetsrapportenes struktur og oversending av data endret ved forordning (EU) nr. 81/2013),

nr. 7e (forordning (EF) nr. 2163/2001 om tekniske regler for overføring av statistiske opplysninger om godstransport på vei som endret ved forordning (EF) nr. 973/2007),

nr. 7f (forordning (EU) nr. 70/2012 om statistiske oppgaver over godstransport på vei endret ved forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 7fa (forordning (EF) nr. 624/2004 om krav til nøyaktighet for data som er samlet inn i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei),

nr. 7fb (forordning (EF) nr. 833/2007 om avslutting av den overgangsperioden som er fastsett i rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei),

nr. 7g (forordning (EF) nr. 6/2003 om spredning av statistikk over godstransport på vei som endret ved forordning (EU) nr. 202/2010),

nr. 7h (forordning (EF) nr. 437/2003 om statistiske oppgaver over lufttransport av passasjerer, gods og post som endret ved forordning (EF) nr. 1358/2003, forordning (EF) nr. 546/2005 og forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 7i (forordning (EF) nr. 1358/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 437/2003 om statistiske oppgaver over lufttransport av passasjerer, gods og post og om endring av vedlegg I og II til denne som endret ved forordning (EF) nr. 546/2005, forordning (EF) nr. 158/2007, forordning (EF) nr. 1792/2006 og forordning (EU) nr. 519/2013),

nr. 7j (forordning (EF) 2018/972 om statistikk over godstransport på innlands vannveier),

nr. 7k (forordning (EF) nr. 332/2007 om tekniske bestemmelser om overføring av statistikker over jernbanetransport)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 5. Gjennomføring av forordninger om statistikk over handel med tredjestater

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 8 (forordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1172/95 endret ved forordning (EU) 2016/1724),

nr. 8aa (forordning (EU) nr. 92/2010 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til utvekling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter, utarbeiding av statistikk og kvalitetsvurdering endret ved forordning (EU) 2016/1253),

nr. 8ab (forordning (EU) nr. 113/2010 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til handel som omfattes, fastsettelse av opplysninger, utarbeidelse av handelsstatistikker etter virksomhetskjennetegn og fakturavaluta, samt særlige varer og varebevegelser endret ved forordning (EU) 2016/2119),

nr. 9d (forordning (EU) nr. 1106/2012 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestatar, med omsyn til ajourføring av standarden for land- og territoriekodar)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 6. Gjennomføring av forordninger om demografisk statistikk og sosialstatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 18 (forordning (EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 311/76 om utarbeidelse av statistikk om utenlandske arbeidstakere),

nr. 18a (forordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet som endret ved forordning (EF) nr. 1991/2002, forordning (EF) nr. 2104/2002, forordning (EF) nr. 2257/2003, forordning (EF) nr. 1372/2007 og forordning (EU) nr. 545/2014),

nr. 18aa (forordning (EF) nr. 1575/2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra 2001),

nr. 18ab (forordning (EF) nr. 1897/2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til den operasjonelle definisjonen av arbeidsløshet),

nr. 18ac (forordning (EF) nr. 2104/2002 om tilpasning av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet og kommisjonsforordning (EF) nr. 1575/2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 med hensyn til listen over variabler for utdanning og opplæring og kodingen av dem som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2003),

nr. 18af (forordning (EF) nr. 29/2004 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2005 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18ag (forordning (EF) nr. 384/2005 om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for tidsrommet 2007 til 2009 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 som endret ved forordning (EF) nr. 341/2006),

nr. 18ah (forordning (EF) nr. 388/2005 om vedtakelse av spesifikasjonene for ad hoc-moduler for 2006 om overgangen fra yrkesaktivt liv til pensjon som fastsatt ved rådsforordning (EF) nr. 577/98, og om endring av forordning (EF) nr. 246/2003),

nr. 18aj (forordning (EF) nr. 341/2006 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 og om endring av forordning (EF) nr. 384/2005),

nr. 18ak (forordning (EF) nr. 102/2007 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres direkte etterkommere i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 og om endring av forordning (EF) nr. 430/2005 som endret ved forordning (EF) nr. 391/2008),

nr. 18al (forordning (EF) nr. 207/2008 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2009 om unges inntreden på arbeidsmarkedet fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18 am (forordning (EF) nr. 365/2008 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2010 til 2012 for arbeidskraftsundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18 an (forordning (EF) nr. 377/2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet, med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2006, og bruk av delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av referansekvartaler som endret ved forordning (EF) nr. 1022/2009 og forordning (EU) nr. 317/2013),

nr. 18ao (forordning (EF) nr. 20/2009 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2010 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18ap (forordning (EU) nr. 220/2010 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2013 til 2015 for arbeidskraftsundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18aq (forordning (EU) nr. 351/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse, med hensyn til fastsettelse av kategorier av grupper av fødselsstater, grupper av stater for tidligere vanlig bosted, grupper av stater for neste vanlig bosted og grupper av statsborgerskap),

nr. 18ar (forordning (EU) nr. 317/2010 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2011 om sysselsetting av funksjonshemmede for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18as (forordning (EU) nr. 216/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse, med hensyn til fastsettelse av kategorier av årsaker for oppholdstillatelse),

nr. 18at (forordning (EU) nr. 318/2013 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016-2018 for arbeidskraftsundersøkelsen fastsatt i forordning (EF) nr. 577/98), nr. 18au (forordning (EU) 2015/459 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2016 om unge på arbeidsmarkedet fastsatt i forordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18av (forordning (EU) 2016/8 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2017 om selvstendig næringsvirksomhet fastsatt i forordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18aw (forordning (EU) 2015/459 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2018 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv fastsatt i forordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18ax (forordning (EU) 2016/1851 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2019 til 2021 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i forordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18ay (forordning (EU) 2017/2384 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2019 om organisering av arbeidet og arbeidstidsordninger med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til forordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18az (forordning (EU) 2018/1709 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2020 om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til forordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18b (forordning (EF) nr. 2744/95 om statistikk over inntektsstruktur og inntektsfordeling),

nr. 18c (forordning (EF) nr. 23/97 om statistikk over arbeidskraftkostnadenes nivå og struktur),

nr. 18d (forordning (EF) nr. 530/99 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 18db (forordning (EF) nr. 1916/2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i løn og arbeidskraftkostnader med omsyn til definisjon og oversending av opplysningar om lønsstrukturen som endret ved forordning (EF) nr. 1738/2005 og forordning (EF) nr. 973/2007),

nr. 18e (forordning (EF) nr. 1726/1999 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader med hensyn til definisjon og oversending av opplysninger om lønnskostnader som endret ved forordning (EF) nr. 1737/2005 og forordning (EF) nr. 973/2007),

nr. 18f (forordning (EF) nr. 698/2006 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over strukturen i arbeidskraftkostnader og lønn som endret ved forordning (EF) nr. 1022/2009 og forordning (EU) nr. 317/2013),

nr. 18g (forordning (EF) nr. 450/2003 om arbeidskraftkostnadsindeksen som endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 18h (forordning (EF) nr. 1216/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 450/2003 om arbeidskraftkostnadsindeksen som endret ved forordning (EF) nr. 224/2007 og forordning (EF) 973/2007),

nr. 18i (forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) som endret ved forordning (EF) nr. 1553/2005 og forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 18ia (forordning (EU) nr. 481/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2011 over sekundærmålvariabler for overføring av ulemper mellom generasjoner),

nr. 18ib (forordning (EU) nr. 1157/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2012 over sekundærmålvariabler for boligforhold),

nr. 18ic (forordning (EU) nr. 62/2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2013 over sekundærmålvariabler for velvære),

nr. 18id (forordning (EU) nr. 112/2013 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2014 over sekundærmålvariabler for materielle mangler),

nr. 18ie (forordning (EU) 2015/245 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2016 over sekundærmålvariabler for tilgang til tjenester),

nr. 18if (forordning (EU) 2016/114 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2017 over sekundærmålvariabler for helse og barns helse),

nr. 18ig (forordning (EU) 2018/117 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2019 over sekundærmålvariabler for overføring av ulemper mellom generasjoner, husholdningens sammensetning og inntektsutviklingen),

nr. 18ih (forordning (EU) 2017/310 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2018 for materiell fattigdom, trivsel og boligproblemer),

nr. 18j (forordning (EF) nr. 1980/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til definisjoner og ajourførte definisjoner som endret ved forordning (EF) nr. 676/2006),

nr. 18k (forordning (EF) nr. 1981/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til feltarbeidsaspekter og metoder for beregning),

nr. 18l (forordning (EF) nr. 1982/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til regler for utvalg og sporing),

nr. 18m (forordning (EF) nr. 1983/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til listen over primærmålvariabler som endret ved forordning (EF) nr. 973/2007),

nr. 18n (forordning (EF) nr. 16/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for «overføring av fattigdom mellom generasjoner»),

nr. 18o (forordning (EF) nr. 28/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til detaljert innhold i foreløpige og endelige kvalitetsrapporter),

nr. 18p (forordning (EF) nr. 13/2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for «sosial deltaking»),

nr. 18q (forordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikk med hensyn til yrkesrettet opplæring i foretak som endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 18r (forordning (EF) nr. 198/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikk med hensyn til yrkesrettet opplæring i foretak som endret ved forordning (EU) nr. 822/2010),

nr. 18s (forordning (EF) nr. 315/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for boligforhold),

nr. 18t (forordning (EF) nr. 215/2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for overforgjelding og økonomisk utestenging),

nr. 18u (forordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS)),

nr. 18ua (forordning (EF) nr. 1322/2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til eigna format for innsending, resultata som skal sendast inn og kriteria for kvalitetsmåling, for det grunnleggjande ESSPROS-systemet og modulen om pensjonsmottakarar),

nr. 18ub (forordning (EF) nr. 10/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til definisjonar for og nærmare klassifisering og ajourføring av reglane for spreiing i samband med det grunnleggjande ESSPROS-systemet og modulen om pensjonsmottakarar),

nr. 18uc (forordning (EU) nr. 110/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til eigna format for innsending av data, resultat som skal sendast inn og kriterium for kvalitetsmåling, for ESSPROS-modulen om netto ytingar knytte til sosial tryggleik),

nr. 18ud (forordning (EU) nr. 263/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til iverksetjing av ei fullstendig datainnsamling for ESSPROS-modulen om netto ytingar knytte til sosial tryggleik),

nr. 18v (forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet),

nr. 18va (forordning (EF) nr. 1062/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet når det gjelder fremgangsmåter for sesongjustering og kvalitetsrapporter),

nr. 18vb (forordning (EF) nr. 19/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet med hensyn til definisjonen av en ledig stilling, referansedatoene for datainnsamling, spesifikasjoner for dataoverføring og forundersøkelser),

nr. 18w (forordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring),

nr. 18wa (forordning (EU) nr. 823/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over voksnes deltaking i livslang læring),

nr. 18wb (forordning (EU) nr. 88/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer),

nr. 18x (forordning (EF) nr. 362/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2009 over sekundærmålvariabler for materiell fattigdom),

nr. 18xa (forordning (EF) nr. 646/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2010 over sekundærmålvariabler for fordeling av ressurser i husholdningen),

nr. 18xb (forordning (EU) nr. 67/2014 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2015 over sekundærmålvariabler for sosial og kulturell deltaking og materielle mangler),

nr. 18y (forordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger),

nr. 18ya (forordning (EU) nr. 519/2010 om vedtakelse av programmet for statistiske opplysninger og metadata for folke- og boligtellinger fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008),

nr. 18 yb (forordning (EF) nr. 1201/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger med hensyn til variablenes tekniske spesifikasjoner og inndelinger),

nr. 18 yc (forordning (EU) nr. 1151/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger, med hensyn til kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske formatet for overføring av data),

nr. 18yd (forordning (EU) 2017/543 om fastsettelse av regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger med hensyn til variablenes tekniske spesifikasjoner og inndelinger),

nr. 18ye (forordning (EU) 2017/712 om fastsettelse av referanseåret og programmet for statistiske opplysninger og metadata for folke- og boligtellinger fastsatt i forordning (EF) nr. 763/2008

nr. 18yf (forordning (EU) 2017/881 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger, med hensyn til kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske formatet for overføring av data, og om endring av forordning (EU) nr. 1151/2010),

nr. 18z (forordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen),

nr. 18z2 (forordning (EU) nr. 349/2011 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen, når det gjelder statistikk over arbeidsulykker),

nr. 18z3 (forordning (EU) nr. 1260/2013 om europeisk demografisk statistikk),

nr. 18z4 (forordning (EU) nr. 141/2013 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen, med hensyn til statistikk basert på den europeiske helseundersøkelsen endret ved forordning (EU) nr. 68/2014),

nr. 18z5 (forordning (EU) nr. 205/2014 om fastsettelse av ensartede vilkår for gjennomføring av forordning (EU) nr. 1260/2013 om europeisk demografisk statistikk, med hensyn til inndeling av data, tidsfrister og revisjon av data

nr. nr.18z6 (forordning (EU) 2015/359 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikker over utgifter til og finansiering av helsetjenester),

nr. 18z7 (forordning (EU) 2018/255 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikk basert på den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 7. Gjennomføring av forordninger om økonomisk statistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 19a (forordning (EU) 2016/792 om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindeksen og om oppheving av forordning (EF) nr. 2494/95),

nr. 19aa (forordning (EU) nr. 93/2013 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar, med omsyn til utarbeiding av prisindeksar for bukostnader og sjølveigarar),

nr. 19b (forordning (EF) nr. 1749/96 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar som endret ved forordning (EF) nr. 1687/98, forordning (EF) nr. 1688/98 og forordning (EF) nr. 1334/2007),

nr. 19c (forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserte konsumprisindekser: oversending og formidling av delindekser under HKPI som endret ved forordning (EF) nr. 1749/1999, forordning (EF) nr. 1617/1999, forordning (EF) nr. 1920/200, forordning (EF) nr. 1708/2005 og forordning (EU) nr. 119/2013),

nr. 19d (forordning (EF) nr. 2223/96 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet som endret ved forordning (EF) nr. 448/98, forordning (EF) nr. 1500/2000, forordning (EF) nr. 2516/2000, forordning (EF) nr. 995/2001, forordning (EF) nr. 113/2002, forordning (EF) nr. 1267/2003, forordning (EF) nr. 1392/2007, forordning (EU) nr. 715/2010 og forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 19da (forordning (EF) nr. 264/2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med omsyn til kortsiktige statistikkar over offentlege finansar),

nr. 19dc (forordning (EF) nr. 1221/2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskaper for offentlig forvaltning endret ved forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 19dd (forordning (EF) nr. 1889/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 448/98 om utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til fordelingen av finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) innenfor rammen av det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS)),

nr. 19f (forordning (EU) nr. 1114/2010 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for kvaliteten av vekter i HKPI, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 2454/97),

nr. 19g (forordning (EF) nr. 2646/98 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minstestandarder for behandling av tariffer innenfor den harmoniserte konsumprisindeks),

nr. 19h (forordning (EF) nr. 1617/99 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av forsikring innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96),

nr. 19i (forordning (EF) nr. 2166/99 om nærmare reglar for gjennomføringa av forordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av produkt i sektorane helse, utdanning og sosial stønad innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen),

nr. 19k (forordning (EF) nr. 2601/2000 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til tidsplanen for innføring av kjøparprisar i den harmoniserte konsumprisindeksen),

nr. 19l (forordning (EF) nr. 2602/2000 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av prisreduksjonar i den harmoniserte konsumprisindeksen som endret ved forordning (EF) nr. 1921/2001),

nr. 19m (forordning (EF) nr. 1920/2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minstestandarder for behandling av serviceavgifter som beregnes som en del av transaksjonsverdien innenfor den harmoniserte konsumprisindeks og om endring av forordning (EF) nr. 2214/96),

nr. 19n (forordning (EF) nr. 1921/2001 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for revisjon av den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av forordning (EF) nr. 2602/2000),

nr. 19o (forordning (EF) nr. 501/2004 om offentlig forvaltnings kvartalsvise finansregnskaper),

nr. 19p (forordning (EF) nr. 1287/2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar (BNI-forordninga)),

nr. 19q (forordning (EF) nr. 1222/2004 om utarbeiding og oversending av data om kvartalsvis offentlig gjeld endret ved forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 19r (forordning (EF) nr. 116/2005 om handsaminga av meirverdiavgift som vert tilbakebetalt til ikkje-avgiftspliktige og til avgiftspliktige for verksemd som er friteken for avgiftsplikt, for føremåla med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar),

nr. 19s (forordning (EF) nr. 184/2005 om Fellesskapets statistikk for betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet som endret ved forordning (EF) nr. 602/2006, forordning (EF) nr. 707/2009, forordning (EU) nr. 555/2012, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) 2016/1013 og forordning (EU) 2019/505),

nr. 19sa (forordning (EF) nr. 601/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med hensyn til formatet og framgangsmåten for dataoverføring endret ved forordning (EU) nr. 228/2014),

nr. 19sb (forordning (EF) nr. 1055/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med hensyn til kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalansestatistikk som endret ved forordning (EU) nr. 1227/2010),

nr. 19t (forordning (EF) nr. 1161/2005 om utarbeiding av ikke-finansielle kvartalsregnskaper etter institusjonell sektor endret ved forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 19u (forordning (EF) nr. 1722/2005 om prinsippene for beregning av boligtjenester med hensyn til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar),

nr. 19v (forordning (EF) nr. 1708/2005 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til den felles referanseperioden for den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av forordning (EF) nr. 2214/96),

nr. 19w (forordning (EF) nr. 701/2006 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til tidsromma for innsamling av prisar til den harmoniserte konsumprisindeksen),

nr. 19wa (forordning (EF) nr. 330/2009 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av sesongprodukt i dei harmoniserte konsumprisindeksane (HKPI),

nr. 19x (forordning (EF) nr. 716/2007 om fellesskapsstatistikk over utenlandske datterselskapers struktur og aktivitet som endret ved forordning (EF) nr. 747/2008 og forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 19xa (forordning (EF) nr. 364/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007, med hensyn til det tekniske formatet for oversending av statistikk over utenlandske datterforetak og unntak som gis til medlemsstatene),

nr. 19xb (forordning (EF) nr. 834/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 om fellesskapsstatistikker over utenlandske datterforetaks struktur og virksomhet med hensyn til kvalitetsrapporter),

nr. 19y (forordning (EF) nr. 1445/2007 om fastsettelse av felles regler for framlegging av grunnleggende opplysninger om kjøpekraftpariteter og for beregning og spredning av dem),

nr. 19ya (forordning (EU) nr. 193/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1445/2007 med hensyn til systemet for kvalitetskontroll som skal benyttes for kjøpekraftspariteter),

nr. 19z (forordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den europeiske union, endret ved forordning (EU) 2015/1342),

nr.19za (forordning (EU) nr. 724/2014 om utvekslingsstandarden for oversending av data som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den europeiske union),

nr. 19zb (forordning (EU) 2015/1365 om formatet for oversending av data om utgifter til forsking og utvikling),

nr. 19zc (forordning (EU) 2016/2304 om formen, strukturen, periodisiteten og vurderingsindikatorene til kvalitetsrapportene om dataene som oversendes i henhold til forordning (EU) nr. 549/2013)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 8. Gjennomføring av forordninger om jordbruksstatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 23 (forordning (EU) 2018/1091 om integrert landbruksstatistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008 og forordning (EU) nr. 1337/2011),

nr. 23a (forordning (EF) nr. 1200/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder i landbruket, med hensyn til koeffisienter for dyreenheter og definisjoner av kjennetegn som endret ved forordning (EU) 2015/1391),

nr. 24 (forordning (EF) nr. 543/2009 om avlingsstatistikk og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 837/90 og (EØF) nr. 959/93 endret ved forordning (EU) 2015/1557),

nr. 24c (forordning (EF) nr. 138/2004 om landbruksregnskaper i Fellesskapet som endret ved forordning (EF) nr. 306/2005, forordning (EF) nr. 909/2006 og forordning (EF) nr. 212/2008),

nr. 24d (forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over pesticider endret ved forordning (EU) 2017/269),

nr. 24da (forordning (EU) nr. 408/2011 om statistikk over pesticider med hensyn til overføringsformat endret ved forordning (EU) nr. 1264/2014),

nr.24db (forordning (EU) nr. 656/2011 om statistikk over pesticider med hensyn til definisjoner og liste over aktive stoffer)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 9. Gjennomføring av forordninger om fiskeristatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 25 (forordning (EF) nr. 1921/2006 om framlegging av statistiske opplysninger om ilandføringer av fiskerivarer i medlemsstatene og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1382/91 endret ved forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 25a (forordning (EF) nr. 218/2009 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhavet endret ved forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 25b (rådsforordning (EF) nr. 217/2009 om framlegging av statistiske opplysninger om fangster og fiskerivirksomhet fra medlemsstater som driver fiske i det nordvestlige Atlanterhavet endret ved forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 25c (forordning (EF) nr. 216/2009 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhavet endret ved forordning (EU) nr. 517/2013),

nr. 25d (forordning (EF) nr. 762/2008 om medlemsstatenes innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur, og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 788/96)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 10. Gjennomføring av forordninger om miljøstatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 27 (forordning (EF) nr. 2150/2002 om avfallsstatistikk som endret ved forordning (EF) nr. 574/2004, forordning (EF) nr. 783/2005, forordning (EF) nr. 1893/2006 og forordning (EU) nr. 849/2010),

nr. 27a (forordning (EF) nr. 782/2005 om formatet for overføring av resultatene innenfor avfallsstatistikk som endret ved forordning (EF) nr. 973/2007 og forordning (EF) nr. 1445/2005),

nr. 27b (forordning (EF) nr. 1445/2005 om fastsettelse av egnede kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten for avfallsstatistikk i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002),

nr. 27c (forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar endret ved forordning (EU) nr. 538/2014),

nr. 27ca (forordning (EU) 2015/2174 om den rettleiande oversikta over miljøvennlege varer og tenester, formatet for oversending av data innanfor europeiske miljøøkonomiske rekneskapar og dei nærmare reglane, strukturen og periodisiteten til kvalitetsrapportane i medhald av forordning (EF) nr. 691/2011),

nr. 27cb (forordning (EU) 2016/172 om utfylling av forordning (EU) nr. 691/2011 med hensyn til spesifikasjon av energiprodukter)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 11. Gjennomføring av forordninger om statistikk over informasjonssamfunnet

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 28 (forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet som endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006 og forordning (EF) nr. 1006/2009),

nr. 28a (forordning (EF) nr. 1099/2005 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28b (forordning (EF) nr. 1031/2006 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28c (forordning (EF) nr. 847/2007 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28d (forordning (EF) nr. 960/2008 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004) om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28e (forordning (EF) nr. 1023/2009 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004) om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28f (forordning (EU) nr. 821/2010 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28g (forordning (EU) nr. 937/2011 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28h (forordning (EU) nr 1083/2012 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28i (forordning (EU) nr. 859/2013 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28j (forordning (EU) nr. 1196/2014 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28k (forordning (EU) 2015/2003 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28l (forordning (EU) 2016/2015 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28m (forordning (EU) 2017/1515 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28n (forordning (EU) 2018/1798 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 12. Gjennomføring av forordninger om statistikk over vitenskap og teknologi

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 30 (forordning (EF) nr. 995/2012 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 13. Gjennomføring av forordninger om energistatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 26a (forordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk som endret ved forordning (EU) nr. 147/2013 og forordning (EU) nr. 431/2014)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 14. Ikrafttredelse

            Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Tilhørende lov