Forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. november 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 9, § 10, § 11 og § 17, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 9. november 2005 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 og § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 9. november 2005.<br> Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIV nr. 1 (forordning (EF) nr. 2003/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 2076/2004, forordning (EF) nr. 885/2004, forordning (EF) nr. 1791/2006, forordning (EF) nr. 162/2007, forordning (EF) nr. 1107/2008, forordning (EF) nr. 1020/2009, forordning (EU) nr. 137/2011, forordning (EU) nr. 223/2012, forordning (EU) nr. 463/2013 og forordning (EU) nr. 1257/2014).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 8 mars 2008 nr. 230, 15 april 2008 nr. 359, 25 mai 2010 nr. 1145, 26 mai 2011 nr. 563, 16 feb 2012 nr. 172, 2 okt 2012 nr. 933, 10 april 2014 nr. 564, 26 nov 2014 nr. 1469, 27 mars 2015 nr. 401.<br> Rettelser: 23.05.2008 (§ 1). 01.05.2015 (vedlegg II og IV B til forordning (EF) nr. 2003/2003).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov