Forskrift om godkjente (reinavla) avlssvin og hybridavlsvin

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 13. januar 1999 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.EØS-henvisninger: Rdir. 88/661/EØF (endret ved direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF)), Rdir. 90/118/EØF, Rdir. 90/119/EØF, Rdir. 94/28/EF (endret ved direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF)), Kvedtak 89/507/EØF, Kvedtak 96/509/EF og Kvedtak 96/510/EF.Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 173, 25 juni 2010 nr. 1053, 8 aug 2011 nr. 812.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov