Forskrift om honning

Fastsatt av Landbruksdepartementet 8. juli 2003 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zo (direktiv 2001/110/EF). Endret 9 jan 2004 nr. 146 (bl.a hjemmel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov