Forskrift om innførselstillatelse av visse produkter som kan anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjonen

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 9. juni 1995 med hjemmel i lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. kgl.res. av 17. juli 1998 nr. 618 som endret ved kgl.res. 7. juli 2000 nr. 734.Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707, 7 juli 2000 nr. 742, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no