Forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av hund og katt

Fastsatt ved kgl.res. 21. april 1995 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a. Fremmet av Landbruksdepartementet.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov