Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet), Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet) 15. desember 1994 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 tredje ledd og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54j (direktiv 93/43/EØF).Endringer: Endret ved forskrifter 12 nov 1997 nr. 1240 (bl.a. tittel og hjemmel), 15 jan 2004 nr. 205 (bl.a hjemmel), 21 des 2006 nr. 1568, 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316.

Se forskriften på lovdata.no