Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 2013 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 15a. Fremmet av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

Forskriften skal bidra til at et hvert organ for stat eller kommune, jf. forvaltningsloven § 1 første punktum, tar i bruk tekniske-, semantiske- og organisatoriske IT-standarder som legger til rette for og fremmer elektronisk samhandling med og i forvaltningen.

Se forskriften på lovdata.no