Forskrift om kaffe- og sikoriekstrakter

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. august 2000 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg II del XII (direktiv 1999/4/EF). <br>Endret 9 jan 2004 nr. 143 (bl.a hjemmel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov