Forskrift om kondensert melk og melkepulver

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (tidligere Landbruksdepartementet) 8. juli 2003 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zs (direktiv 2001/114/EF endret ved direktiv 2007/61/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 147 (bl.a hjemmel), 12 sep 2008 nr. 1012 (bl.a hjemmel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov