Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften)

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 28. november 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, § 10 annet ledd og § 15, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 86 (forordning (EU) nr. 1169/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 1155/2013 og forordning (EU) nr. 78/2014) og nr. 89 (forordning (EU) nr. 828/2014). Endringer: Endret ved forskrift 10 mars 2015 nr. 224. Rettelser: 27.05.2015 (forordning (EU) nr. 828/2014 tilføyelse av vedlegg).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov