Forskrift om oppheving av forskrift om skattefri avsetnad til premiefond for arbeidsgjevaravgift til folketrygda

Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 7. juli 1967 nr. 8 om skattefri avsetnad til premiefond for arbeidsgjevaravgift til folketrygda § 9.

I

Forskrift 19. januar 1968 nr. 4 om skattefri avsetnad til premiefond for arbeidsgjevaravgift til folketrygda oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft straks.