Forskrift om oppheving av forskrift til a-opplysningsloven § 12a om prøvedrift for a-ordningen

Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 12a.

I

Forskrift 30. september 2014 nr. 1252 til a-opplysningsloven § 12a om prøvedrift for a-ordningen oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov