Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften)

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. januar 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 26, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

 • § 1. Formål

Forskriften skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten, ved opprettelse av produksjonsområder og regulering av produksjonskapasitet for akvakultur med laks, ørret og regnbueørret.  

 • § 2. Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone. 

Forskriften gjelder opprettelse av produksjonsområder for kommersielle tillatelser til akvakultur av matfisk med laks, ørret og regnbueørret i sjø, og regulering av produksjonskapasiteten innenfor disse. Forskriften gjelder ikke regulering av produksjonskapasitet på lokaliteter.

Forskriften gjelder ikke tillatelser til særlige formål etter forskrift 22. desember nr. 1798 om tillatelse til laks, ørret og regnbueørret kapittel 5 eller tillatelser til landbasert oppdrett etter kapittel 5 a, med unntak for tildelte tillatelser til utviklingsformål.

 

Kapittel 2. Opprettelse av og innplassering av tillatelser i produksjonsområder

 • § 3. Produksjonsområder

Fra og med 1. oktober 2017 opprettes følgende geografisk avgrensede områder til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret:

a)        Område 1: Svenskegrensen til Jæren

b)       Område 2: Ryfylket

c)        Område 3: Karmøy til Sotra

d)       Område 4: Nordhordland til Stadt

e)        Område 5: Stadt til Hustadvika

f)         Område 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag

g)        Område 7: Nord-Trøndelag med Bindal

h)       Område 8: Helgeland til Bodø

i)         Område 9: Vestfjorden og Vesterålen

j)          Område 10: Andøya til Senja

k)       Område 11: Kvaløya til Loppa

l)          Område 12: Vest-Finnmark

m)     Område 13: Øst-Finnmark

 

Produksjonsområdene har den geografiske avgrensningen som følger av vedlegg I.

 • § 4. Hovedregel om plassering i produksjonsområde

Tillatelser som omfattes av denne forskriften er hjemmehørende i det produksjonsområdet hvor de var lokalisert per 24. juni 2016.

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde.

 • § 5. Valg av produksjonsområde  

Dersom en tillatelse etter opprettelsen av produksjonsområder får tilhørighet til mer enn ett produksjonsområde, må innehaver av tillatelsen innen 1. august 2017 melde til Fiskeridirektoratet hvilket av disse produksjonsområdene tillatelsen skal innplasseres i. 

Dersom innehaver innen fristen ikke melder fra til Fiskeridirektoratet hvilket produksjonsområde tillatelsen skal innplasseres i, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i det produksjonsområdet der tillatelsen er knyttet til flest lokaliteter. 

Dersom sterke miljøhensyn gjør seg gjeldende, kan Fiskeridirektoratet innplassere tillatelsen i et annet produksjonsområde enn hva første og annet ledd bestemmer. 

 • § 6. Tillatelsesdokument

Fiskeridirektoratets regionskontor skriver ut nytt tillatelsesdokument etter innplassering i produksjonsområde. 

 • § 7. Flytting mellom produksjonsområder

En tillatelse som er innplassert i et produksjonsområde kan bare flyttes til et annet produksjonsområde dersom det er gitt tillatelse til dette i eller i medhold av denne forskriften.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til flytting av tillatelse fra et produksjonsområde til et annet.

Kapitel 3.  Regulering av produksjonskapasitet

 • § 8. Hovedregel for fastsettelse av produksjonskapasitet

Produksjonskapasiteten i produksjonsområder for akvakultur reguleres i samsvar med områdets miljømessige bærekraft. Påvirkningen fra akvakultur på miljøet overvåkes etter de til enhver tid gjeldende miljøindikatorene, som fremkommer av annet ledd.

Påvirkningen av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på vill laksefisk er miljøindikator. Departementet vurderer om miljøpåvirkningen i et produksjonsområde er akseptabel, moderat eller uakseptabel.

Departementet skal annen hvert år, basert på vurderingen i annet ledd, gjøre en vurdering av om produksjonskapasiteten skal justeres i et produksjonsområde.

 • § 9. Nedbygging av produksjonskapasitet (uakseptabel miljøpåvirkning)

Ved uakseptabel miljøpåvirkning i et produksjonsområde kan departementet ved forskrift nedjustere produksjonskapasiteten i produksjonsområdet. 

Nedjusteringen i produksjonskapasitet gjelder fra og med 6 måneder etter at forskrift om nedjustering trer i kraft.

Nedjustering i eller i medhold av denne bestemmelsen gjelder ikke for tillatelser som er kvalifisert for tilbud om kapasitetsøkning etter § 12.

 • § 10. Opprettholdelse av eksisterende produksjonskapasitet (moderat miljøpåvirkning)

Dersom miljøpåvirkningen i et produksjonsområde vurderes som moderat, kan departementet avstå fra å endre produksjonskapasiteten i produksjonsområdet.

 • § 11. Tilbud om kapasitetsøkning (akseptabel miljøpåvirkning)

Ved akseptabel miljøpåvirkning i et produksjonsområde kan departementet i forskrift lyse ut tilbud om nye tillatelser og økning av produksjonskapasiteten i etablerte tillatelser i produksjonsområdet.

Det skal betales vederlag til statskassen for nye tillatelser eller økning i produksjonskapasiteten på eksisterende tillatelser. Departementet fastsetter nærmere bestemmelser for tildeling av nye tillatelser eller økt kapasitet på eksisterende tillatelser for hver runde med tilbud. Vederlaget blir ikke tilbakebetalt ved en eventuell senere endring eller tilbakekall av tillatelsen på grunn av forhold nevnt i akvakulturloven § 9. Det samme gjelder dersom andre forhold gjør at tillatelsen helt eller delvis taper sin verdi. Ved økning av produksjonskapasitet på eksisterende tillatelser til utviklingsformål innbetales det inflasjonsjusterte vederlaget ved konvertering av tillatelsen til ordinær matfisktillatelse.

            Når miljøpåvirkningen i et produksjonsområde er akseptabel, skal tillatelser som er nedjustert være justert tilbake til samme nivå som før nedjusteringen, før det lyses ut tilbud om kapasitetsøkning eller tillates flytting av tillatelser inn i produksjonsområdet. Det skal ikke betales vederlag til statskassen for tilbakestilling av produksjonskapasitet etter denne bestemmelsen. 

 

 • § 12. Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet

Uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet, kan departementet gi tilbud til innehaver av tillatelse som har lokaliteter der

 

a                   lakseluslarver ikke slippes ut i frie vannmasser, og dette er dokumentert for den siste produksjonssyklusen av en uhildet faginstans, eller

b                   det 

 1. var færre enn 0,1 voksne hunnlus per fisk ved alle tellinger i perioden 1. april til 30. september under den siste produksjonssyklusen, eller at utslippet av egg og frittsvømmende stadier av lakselus til miljøet ikke er større enn det utslippet ville ha vært fra et tilsvarende antall fisk med et lusenivå på 0,1 voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk, og
 2. behandlet medikamentelt mot lakselus ikke mer enn 1 gang under den siste produksjonssyklusen.

Kapasitetsjustering av maksimalt tillatt biomasse (MTB) etter denne bestemmelsen forutsetter innbetaling av et vederlag til statskassen. Vederlagets størrelse og fristen for innbetaling fastsettes særskilt av departementet for hver runde med tilbud. Vederlaget blir ikke tilbakebetalt ved en eventuell senere endring eller tilbakekall av tillatelsen på grunn av forhold nevnt i akvakulturloven § 9. Det samme gjelder dersom andre forhold gjør at tillatelsen helt eller delvis taper sin verdi.

Det skal betales gebyr for tilsyn utført etter denne bestemmelsen.

 • § 13. Størrelsen på kapasitetsjusteringen

Dersom produksjonskapasiteten i et produksjonsområde justeres opp etter denne forskriften, endres denne med 6 prosent totalt, inkludert økt kapasitet på eksisterende tillatelser og nye tillatelser. Ved prosentvis økning på eksisterende tillatelser, avrundes det til nærmeste tonn.

Ved tilbakestilling av kapasitet etter § 11 annet ledd, endres produksjonskapasiteten med det antall tonn tillatelsen ble nedjustert med ved siste nedjustering, deretter nest siste nedjustering og så videre.

Kapitel 4. Avsluttende bestemmelser

 • § 14. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.