Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje i 2018

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 6. mars 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 22, 34, 36, 37, 46, 47, 52 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

§ 1. Virkeområde
Forskriften gjelder i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. For norske fartøy gjelder forskriften også i farvann under andre lands jurisdiksjon og i internasjonalt farvann.

§ 2. Generelt forbud
Det er forbudt å fiske og lande makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2018. Forbudet gjelder også sports- og rekreasjonsfiske.

§ 3. Totalkvote
Totalkvoten er fastsatt til 104 tonn makrellstørje. Av denne kvoten er 14 tonn avsatt til dekning av uunngåelig bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 45 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

§ 4. Deltakelse og påmelding
To fartøy med største lengde over 15 meter med adgang til å fiske med ringnot kan delta i fisket etter makrellstørje i 2018.
Fartøy som vil delta i fisket, må sende påmelding til Fiskeridirektoratet via lenke på www.fiskeridir.no. Påmelding kan eventuelt sendes pr. post til pb. 185 Sentrum, 5804 Bergen. Merk påmeldingen «Makrellstørje». Påmelding må være sendt senest 22.mars 2018.

Fartøy som vil delta i fisket må dokumentere at det:
- er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje
- har en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, samt landing og omsetning av fangsten, som sikrer at kvaliteten ivaretas
- har tilstrekkelig plass om bord til observatører som nevnt i sjette ledd og i § 6.

Dersom tre eller flere påmeldte fartøy med adgang til å fiske med ringnot oppfyller kriteriene, avgjøres deltakelsen ved loddtrekning.

Ingen fartøy kan delta i fisket etter makrellstørje uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

§ 5. Fartøykvoter
Fartøy med adgang til å fiske med ringnot som får delta i fisket kan i perioden fra og med 25. juni til og med 31. oktober 2018 fiske 45 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

§ 6. Observatører

Deltakende fartøy med adgang til å fiske med ringnot skal ha 100 % dekning av observatører fra det regionale observatørprogrammet (RoP) til Den internasjonale kommisjonen for bevaring av tunfisk (ICCAT).

Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatører om bord, herunder kostnadene som kreves inn av ICCAT og andre kostnader som oppstår.

Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket.

§ 7 Rapportering, inspektører og havneanløp
Fartøyene skal sende posisjonsrapportering og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften). Ved fangst av makrellstørje skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36 så snart som mulig. Melding om havneanløp skal etter ICCAT rekommandasjon 17-07 artikkel 64 sendes senest fire timer før estimert anløp ved havn.

Fiskeridirektoratet skal kontrollere minst 30 % av all fangst av makrellstørje. Etter å ha meldt fra til FMC om fangsten, vil fartøyet bli kontaktet og informert om fangsten skal kontrolleres eller ikke. Dersom fangsten skal kontrolleres skal inspektør fra Fiskeridirektoratet være til stede på mottaket før fangsten landes. Kravet om inspektør gjelder ikke for landing av bifangst.

Fangst av makrellstørje kan kun landes i havner utpekt særskilt til dette formålet i ICCAT. Dersom fartøyet skal lande i utenlandsk havn, må fartøyet sende forhåndsmelding om havneanløp i samsvar med gjeldende krav fastsatt av ICCAT.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd tredje punktum og annet ledd.

§ 8 Forbud mot omlasting
Det er forbudt å omlaste makrellstørje.

§ 9 Forbud mot bruk av fly og helikopter
Det er forbudt å benytte fly, helikopter eller ubemannede luftfartøy i forbindelse med fiske etter makrellstørje.

§ 10. Overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes av fartøy med adgang til å delta i fisket kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

§ 11 Bifangst
Det er ikke tillatt å ha bifangst av andre arter ved fiske etter makrellstørje, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets kvote.

Det er ikke tillatt å ha bifangst av makrellstørje i andre fiskerier.

§ 12 Avkortning av kvote ved dumping eller neddrepning
Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 13 Meldeplikt ved sprenging av not
Fartøy skal melde fra om notsprenging i tråd med ERS-forskriften § 12.

§ 14 ICCAT-regelverk
Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

§ 15 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.
Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter å ta prøver av fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet.
Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 16 Overtredelsesgebyr
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova
§ 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 17 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til deltakerloven § 31 og havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 18 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2018.

Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2017 nr. 2028 om forbud mot fiske etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2018.