Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina

Fastsatt av Mattilsynet 12. januar 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 9, § 12, § 15, § 16, og § 17. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (vedtak 2011/884/EU og beslutning 2013/287/EU). Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1327, 27 juni 2013 nr. 795, 19 des 2013 nr. 1639, 22 des 2014 nr. 1900, 10 nov 2015 nr. 1301, 28 des 2015 nr. 1845, 15 jan 2016 nr. 26.

Se forskriften på lovdata.no