Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av risprodukter fra Kina for å hindre innblanding av ikke-godkjent genmodifisert ris Bt63

Fastsatt 18. april 2008 av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v. (matloven) §§ 9, 12, 15, 16, 21, 33 og 36 jf. generell forskrift 8. juli 1983 nr. 1252 for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler § 16a sjette ledd og forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer § 7a, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790

Tilhørende lov