Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. februar 2018 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 14, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov