Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 12. juni 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 14 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov