Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18. Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1743.

 

Se forskriften på lovdata.no