Forskrift om tvangsmulkt etter OTP-loven

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2021 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 8 andre ledd.

Se forskriften på lovdata.no