Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven

Fra 1. januar 2006 kan arbeidsgiver og arbeidstaker bringe visse tvister etter arbeidsmiljøloven for en ny tvisteløsningsnemnd for avgjørelse.

Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven

Fra 1. januar 2006 kan arbeidsgiver og arbeidstaker bringe visse tvister etter arbeidsmiljøloven for en ny tvisteløsningsnemnd for avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2.

Tvisteløsningsnemnda skal behandle tvister om rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid eller nattarbeid, om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjon og om fortrinnsrett for deltidsansatte. Nemnda vil få myndighet som i dag dels er tillagt Arbeidstilsynet og dagens nemnder for tidskonto- og utdanningspermisjon som nå opphører.

Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 gir nærmere bestemmelser om tvistenemndas oppnevning og virksomhet. Forskriften inneholder en rekke saksbehandlingsregler som blant annet frister for når tvist må fremmes for tvisteløsningsnemnda.

Arbeidstilsynet vil være sekretariat for ny tvisteløsningsnemnd.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2006.

Det tas sikte på å oppnevne en tvistenemnd som kan tre i virksomhet i løpet av januar 2006.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov