Forskrift om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. august 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 23, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

Se forskriften på lovdata.no