Forskrifter om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. november 1976 i medhold av lov om dyrevern av 20. desember 1974 nr. 73 § 4 annet ledd, jfr. kgl.res. av 19. november 1976.

Tilhørende lov