Forskrift om York–Antwerpen-reglene 2016 som fravikelige regler for felleshavarioppgjør

Fastsatt ved kgl.res. 1. juni 2018 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 461. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet

Se forskriften på lovdata.no