Forskrift til arveloven

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 9. november 2020 med hjemmel i lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte (arveloven) § 63 femte ledd, § 89 tredje ledd, § 118 syvende ledd, § 149 annet ledd første punktum og § 41 første ledd annet punktum, § 55 første ledd annet punktum og § 72 sjette ledd annet punktum, jf. delegeringsvedtak 28. februar 2020 nr. 201.

Se forskriften på lovdata.no