Forskrift til lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister

Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 2002 med hjemmel i lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister § 1 tredje ledd.

Forskriften gjelder fra 1. juni 2002.

Se forskriften på lovdata.no