Forskrifter av 27.6.1975

Forskrifter om oppbevaring mm i bank av verdipapirer og bankbøker under overformynderiets forvaltning.

Sivilavd.
Lov 1927-04-223 § 62.
Kode: 9121 (Generell statsadministrasjon)
Dato: FOR 1975-06-279517 JD.

Forskrift om oppbevaring m.m i bank av verdipapirer og bankbøker under overformynderiets forvaltning

Gitt av Justisdepartementet den 27. juni 1975 med heimel i lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige § 62 tredje ledds fjerde punktum.

§ 1. Dette reglement kommer til anvendelse når en bank påtar seg oppbevaring og forvaltning av verdipapirer og bankbøker for et overformynderi i henhold til vergemålslovens § 62 tredje ledd.

§ 2. Banken er ansvarlig for at verdiene oppbevares på betryggende måte og at forvaltningen er i samsvar med god bankpraksis slik at tap ikke blir påført noen umyndige. For utenlandske verdipapirer kan eventuelle begrensninger i forvalteransvaret avtales. Begrensningene må reguleres nærmere i skriftlig avtale med overformynderiet. Avtalen kan gå ut på at oppbevaring og forvaltningen overføres til annen godkjent bank.

§ 3. For følgende verdipapirer må banken særlig påse:

Pantobligasjoner m.v.

a)at påtegning om transport til den umyndige en blir tinglyst, fornyet tinglysing skjer i rett tid og etter tinglysningslovens § 28 og at forsikringsattest innhentes,

b)underrette debitor om at renter og avdrag skal betales til banken, motta betaling ved forfall, eventuelt gjøre påkrav hos debitor hvis renter eller avdrag ikke betales i rett tid, og varsle overformynderiet om mislighold, herunder avtale det nødvendige om tvangsinndrivelse i rett tid,

c)underrette overformynderiet om oppsigelse av pantobligasjonen fra debitors side og bistå overformynderiet hvis dette beslutter obligasjonen oppsagt,

d)underrette overformynderiet om tillyst tvangsauksjon over den pantsatte eiendom,

Ihendehaverobligasjoner m.v.

e)besørge renter, avdrag og premieobligasjonsgevinster hevdet ved forfall, f) underrette overformynderiet når uttrekning eller oppsigelse av ihendehaverobligasjon blir kunngjort i offentlige tidender og besørge obligasjonsbeløpet hevet ved forfall,

Aksjer

g)at aksjer lyder på den umyndiges navn, at transportnotering er påført aksjen av selskapet og at dette blir underrettet om bankens forvaltning,

h)besørge alt utbytte innkassert, eventuelt skaffe bevis for at utbyttet ikke er utdelt,

i)underrette overformynderiet om kapitalutvidelse og bistå ved salg eller utnyttelse av tegningsretter, oppskriving av aksjer eller utdeling av friaksjer.

§ 4. Kontantbeløp som banken oppbevarer ved innkassering av renter, utbytte, gevinst eller kapital, skal straks settes inn på rentebærende konto på den umyndiges navn. Overformynderiet skal underrettes om inngåtte beløp.Kontoen gis påtegning om at den bare må disponeres av begge overformyndere i fellesskap eller av det samlede overformynderi når dette har fast formann. Beløp inngått i det løpende kalenderår kan dog disponeres av den forretningsførende overformynder eller av overformynderiets faste formann etter skriftlig fullmakt av det samlede overformynderi. Renter og utbytte plikter den forretningsførende overformynder eller den faste formann a besørge overført til den umyndiges verge, med mindre overformynderiet har besluttet at slik overføring ikke skal finne sted (jfr. vergemålslovens § 44, annet ledd).

§ 5 Banken plikter å påse at deponerte bankbøker og verdipapirer tilhørende en umyndig ikke blir rådet over uten samtykke av begge overformyndere eller av det samlede overformynderi når dette har en formann.

Utlevering av deponerte bankbøker og verdipapirer må bare skje i henhold til skriftlig anmodning inneholdende opplysning om hvem som skal motta verdipapiret og kvittere for det. Har overformynderiet truffet bestemmelse om overføring av verdipapirer til annen bank, skjer oversendelsen direkte til denne.

Foreligger beslutning om salg, må banken foreta oppgjør med kjøperen og utlevere det solgte verdipapir til denne.

§ 6. Når et verdipapir tilhørende en umyndig deponeres i bank, skal banken sørge for å få opplysning om:

a)den umyndiges nevn, alder og bopel,

b)hvilket overformynderi den umyndige hører under og hvem som er overformyndere.

Om adresseforandring og valg av nye overformyndere må banken straks underrettes.

§ 7. Bank som mottar en umyndigs verdipapirer til oppbevaring og forvaltning, må gi skriftlig oppbevaringsbevis inneholdende erkjennelse for at banken har mottatt verdipapirene og vedtatt å oppbevare og forvalte dem i samsvar med de i vergemålsloven og dette reglement gitte bestemmelser.

I oppbevaringsbeviset anføres det den umyndiges navn, alder og bopel, og det overformynderi han hører under og verdipapirene spesifiseres med angivelse av art, serie, nummer og pålydende beløp.

Oppbevaringsbeviset utferdiges i minst 2 eksemplarer, hvorav det ene leveres til den som foretar deponeringen. Foretas deponeringen av andre enn overformynderiet, skal banken straks sende et eksemplar av oppbevaringsbeviset til dette.

§ 8. Hvert år innen 1. februar skal banken sende overformynderiet oppgave over de verdipapirer som den ved foregående års utgang hadde til oppbevaring og forvaltning for den umyndige, og utskrift av bankens regnskap vedrørende forvaltningen i det forløpne kalenderår.

§ 9. For oppbevaringen og forvaltningen av en umyndigs verdipapirer betales det gebyr som bankene vanlig beregner for lignende forretninger. Har mindreårige søsken felles verge, legges deres verdipapirer sammen ved gebyrberegning.

I tillegg til gebyret erstattes de særlige utlegg som banken har i forbindelse med oppbevaring og forvaltning.

Gebyret dekkes av den umyndiges midler, og vedkommende kommune er ansvarlig for betaling.