Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - To forskrifter om erstatning etter naturmangfoldloven Kap. V Områdevern

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.02.2010

Vår ref.: 2009/1324

Med dette sender Miljøverndepartementet utkast til to forskrifter om erstatning etter naturmangfoldloven Kap. V på høring. Loven trådte i kraft 1. juli 2009, med unntak av kap IV om fremmede organismer. Lovens kap V regulerer områdevern og erstatning ved områdevern.

Vi gjør høringsinstansene oppmerksom på at det er ulike høringsfrister for de to forskriftsforslagene:

  • 8. februar 2010 for Forskrift om erstatning etter naturmangfoldloven § 50 om hva som regnes som ”igangværende bruk” for virksomhet etter petroleumsloven, bergverksloven og mineralloven
  • 4. januar 2010 for Forskrift om overgangsbestemmelser etter naturmangfoldloven § 77 i forbindelse med tilbud om erstatning.
  • Høringsuttalelser sendes per brev til Miljøverndepartementet og på e-post til [email protected]. Det er viktig det går klart fram hvilken forskrift høringsuttalelsen gjelder.

1. Forskrift 1: Forskrift om erstatning etter naturmangfoldloven § 50 om hva som regnes som ”igangværende bruk” for virksomhet etter petroleumsloven, bergverksloven og mineralloven

Naturmangfoldloven § 50 forutsetter at Kongen fastsetter ved forskrift hva som regnes som ”igangværende bruk” i forhold til petroleumsvirksomhet og mineralvirksomhet ved vern etter naturmangfoldloven. Saken gjelder hva som skal regnes som ”igangværende bruk” i en slik erstatningsforskrift. Hva som regnes som ”igangværende bruk” er avgjørende for om virksomheten har krav på erstatning eller ikke.
Hovedsynspunktet i forskriftsforslaget er at alle offentlige tillatelser og arealplanvedtak må foreligge før kunngjøring av oppstart av verneplan etter naturmangfoldloven § 42 for å ha rett til erstatning. Det innebærer at virksomheter som krever tillatelse både etter næringslover, plan- og bygningsloven (planvedtak og bygningsvedtak) og annet lovverk først er i en erstatningsrettslig posisjon når alle nødvendige tillatelser foreligger før kunngjøring av oppstart av verneplanarbeidet.

For mineralvirksomhet foreslås det derfor at alle nødvendige tillatelser må foreligge herunder godkjent reguleringsplan og byggetillatelse etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling og tillatelse etter forurensningsloven før slik virksomhet anses som igangværende bruk.

For petroleumsvirksomhet foreslås det presisert i forskriften at skjæringspunktet for ”igangværende bruk” er tidspunktet for tildeling av utvinningstillatelse iht. petroleumsloven § 3 - 3.

Høringsfrist: 8. februar 2010.

2. Forskrift 2: Forskrift om overgangsbestemmelser etter naturmangfoldloven § 77 i forbindelse med tilbud om erstatning

Fremgangsmåten ved fastsetting av erstatning følger av naturmangfoldloven § 51. Bestemmelsen medfører at staten, senest ett år etter at vernevedtaket ble truffet, skal gi tilbud om erstatning til eier eller rettighetshaver som har fremsatt skriftlig krav om dette innen fire måneder etter vernevedtaket.

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 77 siste punktum kan Kongen gi forskrifter med overgangsbestemmelser for tilpasning fra tidligere lovgivning til naturmangfoldloven.

For nasjonalparker og landskapsvernområder omfattet av overgangsbestemmelsene i § 77, er det behov for særskilte overgangsregler for fremgangsmåte ved fastsetting av erstatning. Overgangsregelen medfører at det gis en utsatt frist for staten til å framsette tilbud. Fristutsettelsen omfatter områder vernet så langt tilbake som 15. desember 2000.

Det foreslås at staten innen 1. juli 2012 skal ha framsatt tilbud om erstatning til eiere eller rettighetshavere som har framsatt krav innen fristen. Fristutsettelse for grunneierne og rettighetshaverne for å fremme krav om erstatning er gitt, senest i Miljøverndepartementets brev av 13. november 2008. Fristen er 31. desember 2009.  Det foreslås at denne fristutsettelsen også fremgår av forskriften. Etter naturmangfoldloven § 51 første ledd kan det gis oppfriskning for oversittelse av fristen.

Høringsfrist: 4. januar 2010

3. Praktisk informasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til Miljøverndepartementet, Avdeling for naturforvaltning, ved rådgiver Gaute Voigt-Hanssen, tlf. 22 24 58 94. 

En liste over adressatene til dette brevet følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene selv forelegger lovforslaget for relevante underliggende etater eller organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Forslaget er også lagt ut på http://www.regjeringen.no/nb/dep/md under høringer.
 

Med hilsen


Torkel Ramberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

 Torbjørn Lange
 avdelingsdirektør

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Bergvesenet
Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim
Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger
Petroleumstilsynet, Postboks 599, 4003 Stavanger
Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund
Statens forurensingstilsyn, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
Fiskeridirektoratet, Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen
Statens kartverk, Sjøkartverket, Postboks 60, 4001 Stavanger
Statens strålevern, Grini næringspark 12, 1361 Østerås
Statnett SF, Postboks 5192 Majorstua, 0302 Oslo
Statskog SF
Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Sametinget, Kautokeinov. 50, 9730 Karasjok
Finnmarkseiendommen
Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
Kystverket, Serviceboks 2, 6025 Ålesund
Norges geologiske undersøkelse, 7491 Trondheim
Norsk institutt for naturforskning, 7047 Trondheim
Norsk polarinstitutt, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
Gassnova SF, Dokkvegen 10, N-3920 Porsgrunn
Gassco AS, Postboks 93, 5501 Haugesund
Lyse Energi AS, Postboks 8124, 4069 Stavanger
Naturgass Vest a.s Strandgaten 59, 5004 Bergen
Statkraft, Postboks 494, 1323 Høvik
GassTrans as, Kirkehaugsveien 8C, 0283 Oslo
Aker Exploration, Fjordalléen 16, 0115 Oslo
Akvaplan NIVA, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
AS Norske Shell, Postboks 40, 4098 Tananger
BG Norge AS, Postboks 780 Sentrum, 4004 Stavanger
Bridge energy, Postboks 229, 1377 Billingstad
BP Norge AS, Postboks 197 Forus, 4065 Stavanger
Centrica Resources Norge AS, Bjergstedveien 1, 4007 Stavanger
Chevron Norge AS, Postboks 97 Skøyen, 0212 Oslo
Concedo ASA, Torvveien 1, 1383 Asker
ConocoPhillips Skandinavia AS, Postboks 220, 4098 Tananger
Dana Petroleum Norway AS, Postboks 128, 1325 Lysaker
Det norske oljeselskap ASA, Nedre Bakklandet 58c, 7014 Trondheim
Discover petroleum AS, Postboks 690, 9257 Tromsø
Dong E&P Norge AS, Postboks 450 Sentrum, 4002 Stavanger
Edison international Spa, Postboks 130, 4065 Stavanger
Endeavour Energy Norge AS, Postboks 1989 Vika, 0125 Oslo
Eni Norge AS, Postboks 101 Forus, 4064 Stavanger
E.ON Ruhrgas Norge AS, Postboks 640 Sentrum, 4003 Stavanger
Esso Norge AS, Postboks 60, 4064 Stavanger
Excel expro Norge AS, Postboks 1584, 4093 Stavanger
Faroe petroleum Norge AS, Postboks 309 Sentrum, 4002 Stavanger
Farsundsbassenget, co Sørlandet Industrisenter Lundevågen, 4550 Farsund
Gaz de France Norge AS, Postboks 242 Forus, 4066 Stavanger
Genesis petroleum Norway AS, Postboks 156, 1371 Asker
Hammerfest energi, Rossmollgt. 50, 9613 Hammerfest
Hess Norge AS, Postboks 130, 4065 Stavanger
Idemitsu Petroleum Norge AS, Postboks 215 Skøyen, 0213 Oslo
IRIS, Postboks 8046, 4068 Stavanger
Lofoten og Vesterålen Petro, Postboks 198, 8401 Sortland
LOG fjord, Postboks 283, 6902 Florø
LOG nord, Fjord Brygge 3.etg, 8805 Sandnessjøen
Lundin Norway AS, Strandveien 50 D, 1366 Lysaker
Kunnskapsparken i Harstad, Postboks 746, 9487 Harstad
Maersk Oil Norway AS, Postboks 8014, 4068 Stavanger
Marathon Petroleum Norge AS, Postboks 480 Sentrum, 4002 Stavanger
Nexen Exploration Norge AS, Jåttåvågveien 7, Stadionblokk A, 4020 Stavanger
NIFES, Postboks 2029 Nordnes, 5817 Bergen
NILU, Postboks 100, 2027 Kjeller
NIVA, Gaustadaleen 21, 0349 Oslo
NODE, Vesterveien 15, 4612 Kristiansand
North energy AS, Markedsgata 3, 9510 Alta
Norut Tromsø, Postboks 6434 Forskningsparken, 9294 Tromsø
Norwegian Energy Company ASA, Postboks 550 Sentrum, 4003 Stavanger
Næringsforeningen i Tromsøregionen, Postboks 464, 9255 Tromsø
OMV Norge AS, Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
PA Resources Norway AS, Munkedamsveien 45e, 0250 Oslo
Petoro AS, Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger
Petro Arctic, Sjøgata 6, Postboks 301, 9615 Hammerfest
Petro-Canada Norge AS, Postboks 269 Sentrum, 4002 Stavanger
Premier Oil Norge AS, Postboks 800 Sentrum, 4004 Stavanger
Probarents AS, Sjøgata 6, 9600 Hammerfest
Revus Energy ASA, Postboks 230 Sentrum, 4001 Stavanger
Rocksource ASA, Munkedamsveien 45 oppg. A Vika Atrium, 0250 Oslo
RWE Dea Norge AS, Postboks 243 Skøyen, 0213 Oslo
Sagex petroleum ASA, Tordenskioldsgate 12, 0160 Oslo
Senja Petro, utviklingssenteret, Postboks 927, 9305 Finnsnes
SINTEF petroleumsforskning AS, 7465 Trondheim
Skagen 44 AS, Postboks 332 Sentrum, 4002 Stavanger
Skeie energy AS, Postboks 700, 4666 Kristiansand
StatoilHydro ASA, Forusbeen 50, 4035 Stavanger
Svenska petroleum exploration AS, Postboks 153, 0216 Oslo
Talisman Energy Norge AS, Postboks 649 Sentrum, 4003 Stavanger
Total E&P Norge AS, Postboks 168 Sentrum, 4001 Stavanger
Vest-Finmark regionråd, Postboks 1224, 9616 Hammerfest
VNG Norge AS, Verksgaten 62, 4013 Stavanger
Wintershall Norge AS, H. Heyerdahlsgate 1, 0160 Oslo
PGNiG, Koppholen 4, 4313 Sandnes
Forum for utvikling og miljø, Storgata 11, 0155 Oslo
Fremtiden i våre hender, Fredensborgveien 24g, 0177 Oslo
Greenpeace Norge, Postboks 6803, 0130 Oslo
Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Natur og ungdom, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
Norges miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Norges naturvernforbund, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo
Norsk ornitologisk forening, Sandgt. 30b, 7012 Trondheim
Sabima, Postboks 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo
WWF verdens naturfond, Postboks 6784 St. Olavs pl., 0130 Oslo
ZERO, Maridalsveien 10, 0178 Oslo
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Skogeierforbund
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norskog
Norges geologiske undersøkelse
Norges Juristforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Bergforening
Norsk Bergindustri
Titania AS 
Brønnøy Kalk AS 
Hustad Marmor  AS
Franzefoss Miljøkalk  
Franzefoss Pukk 
Norsk stein AS 
Sydvaranger gruve AS 
Rana Gruber AS 
North Cape Minerals AS
Skaland graphite AS      
Elkem  ASA   
Norcem  ASA   
Leonard Nilsen og sønner AS
Fiskebåtredernes forbund, Postboks 67, 6001 Ålesund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Postboks 514, 6001 Ålesund
Finansnæringens Hovedorganisasjon, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo
Industri Energi, Youngsgt 11, 0181 Oslo
Kommunenes Sentralforbund, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt. 11, 0181 Oslo
Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo
Næringslivets Hovedorganisasjon, Postboks 5250 Majorstuen , 0303 Oslo
Norges fiskarlag, Pirsenteret, 7462 Trondheim
Norges kystfiskarlag, 8380 Ramberg
Norges rederiforbund, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Norsk Industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo
Oljeindustriens Landsforening, Postboks 8065, 4068 Stavanger
SAFE, Postboks 145 Sentrum, 4001 Stavanger
Sør-Norges Trålerlag, Flathauggata 12, 5523 Haugesund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Postboks 9232, O134 Oslo
Regjeringsadvokatembetet, Postboks 8012 Dep, 0030 Oslo
Riksrevisjonen, Postboks 8130, 0032 Oslo
Universitetet i Oslo/ Senter for europarett
Universitetet i Oslo/ Nordisk Institutt for Sjørett, avdeling for Petroleumsrett
Universitetet i Oslo/Institutt for offentlig rett
Utmarkskommunenes sammenslutning(USS)

 

Til toppen