Forskrifter om pass (passforskriften)

Forskrifter om pass (passforskriften)

Gitt av Justisdepartementet 9. desember 1999 med hjemmel i lov om pass av 19. juni 1997 nr. 82 § 3 annet ledd, § 6 første og annet ledd og § 9.

§ 1 Personlig fremmøte

Med mindre det foreligger særlige grunner skal søkeren møte personlig hos passmyndigheten.

Ved avgjørelsen av om det foreligger slike særlige grunner kan det blant annet legges vekt på om passøker er sterkt bevegelseshemmet eller om andre helsemessige årsaker vanskeliggjør fremmøte.

Dersom passøker ikke møter personlig, må identifisering likevel foretas på betryggende måte.

Ved søknad om pass til umyndige må en av foreldrene som har foreldreansvar eller verge møte sammen med den umyndige.

Har barnevernet overtatt omsorgen for barnet etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, skal lederen av barneverntjenesten eller den lederen bemyndiger møte sammen med barnet. Vedkommende skal legitimere seg som leder av/ansatt i barneverntjenesten og eventuelt legge frem bemyndigelsen.

Ved svært lange avstander til passutstedende utenriksstasjon, kan innlevering av passøknad og utlevering av pass skje ved nærmeste konsulat.

§ 2 Søknaden

Passøknaden skal fremsettes skriftlig på særskilt fastsatt formular. Passtypen skal fremgå av søknaden.

§ 3 Underskrift

Passøknaden skal undertegnes av søkeren i nærvær av den som tar i mot søknaden.

Ved søknad om ikke maskinlesbart pass skal søkeren også undertegne i passbokens persondataside.

Kravet om at søknaden og eventuelt passboken skal undertegnes gjelder ikke den som ikke kan skrive sitt navn. Det samme gjelder søkere under 10 år. I slike tilfelle angis «Not able to sign» i feltene for undertegning.

Passøknad for umyndige skal også undertegnes av den eller de som har foreldreansvaret, eventuelt av verge. Har foreldrene felles foreldreansvar skal begge undertegne, jf. barneloven §§ 34 og 35.

Ved utstedelse av pass i medhold av passloven § 4 første ledd tredje punktum, skal passøknaden undertegnes av den av foreldrene som i henhold til barneloven har anledning til å ta med barnet ut av landet, jf. barneloven §§ 43 og 43 a.

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, skal passøknaden undertegnes av lederen av barneverntjenesten eller den ansatte i barneverntjenesten som lederen har bemyndiget.

§ 4 Fotografi

Sammen med søknaden skal det innleveres fotografi i to eksemplarer av søkeren.

Fotografiet skal være analogt eller digitalt fremstilt. Det skal ha god kontrast og være skarpt. Digitale fotografier skal ha en kvalitet som tilsvarer et analogt fotografi. Fargebilder skal ha god fargebalanse.

Fotografiet skal ellers oppfylle følgende krav:

a) Fotografiet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut i dag uten hodebekledning eller lignende b) Den delen av hodet som vender mot kameraet skal i sin helhet være synlig på fotografiet c) Begge øynene skal være helt synlige d) Blikket skal være rettet mot kameraets linse e) Bakgrunnen skal være lys uten kraftige skygger f) Ansiktet skal være jevnt belyst g) Refleks i briller må ikke synes h) Briller med mørkt glass kan ikke benyttes uten der dette er påkrevet av medisinske grunner

Ansiktet til passøkeren bør være avbildet på skrå forfra slik at nesens profil og ett øre synes tydelig.

Personer kan av religiøse eller andre særskilte grunner bruke hodeplagg på passfoto når det er grunn til å anta at vedkommende vil bruke tilsvarende hodeplagg i fremtidige kontroller. Hodeplagget må ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hodet enn det som er nødvendig.

§ 5 Fingeravtrykk

Pass til barn under 8 år skal i tillegg til fotografi ha fingeravtrykk. Det samme gjelder i de tilfelle passboken ikke undertegnes av passøkeren, jf. § 3 tredje ledd.

Fingeravtrykket skal plasseres på en viseringsside. I maskinlesbare pass kan fingeravtrykket plasseres slik Justisdepartementet bestemmer, eventuelt som en strekkode.

I særlige tilfelle, som når passøkeren på grunn av sin religiøse overbevisning ikke kan la seg fotografere, kan passmyndigheten utstede pass med fingeravtrykk istedenfor fotografi. Passøkeren skal da gjøres oppmerksom på faren for at utenlandske myndigheter ikke godtar passet uten fotografi.

Justisdepartementet kan ellers bestemme at passet skal inneholde både fotografi og fingeravtrykk av passinnehaver.

§ 6 Innlevering av gammelt pass

Tidligere utstedt pass for søkeren skal innleveres for makulering ved søknad om nytt pass, med mindre tidligere utstedt pass er ødelagt eller har kommet bort.

Om søkeren av særlige grunner har behov for det tidligere passet under den periode det tar å ferdigstille nytt pass, behøver tidligere pass ikke innleveres før nytt pass utleveres. Videre kan tidligere utstedt pass beholdes uten å bli makulert, også etter utlevering av nytt pass, når dette er nødvendig på grunn av innstemplet visum eller oppholdstillatelse.

Er passet ødelagt eller har det kommet bort, skal passøkeren på passøknaden eller i særskilt forklaring på ære og samvittighet gi opplysninger om hvordan dette har skjedd og, i tilfelle passet er kommet bort, hvilke skritt passøker har tatt for å få passet tilbake.

§ 7 Dokumentasjon for identitet og statsborgerskap

Søkeren plikter å godtgjøre sin identitet og sitt norske statsborgerskap.

Er søkeren ikke kjent av passmyndigheten, skal søkeren godtgjøre sin identitet på følgende vis:

Ved søknad om fornyelse av pass: Med norsk pass, ikke senere enn tre måneder etter gyldighetstidens utløp.

Ved første gangs utstedelse av pass og ved fornyelse av pass senere enn tre måneder etter gyldighetstidens utløp: Med gyldig norsk førerkort eller med annet minst like sikkert identitetskort påført bilde og fødselsnummer.

Når passøkeren fremlegger annet identitetsdokument enn tidligere utstedt pass, kan passmyndigheten kreve at søkeren i tillegg viser frem fødsels- eller dåpsattest. I slike tilfelle bør passmyndigheten også kreve skriftlig forsikring av en myndig norsk borger om at søkerens opplysninger er korrekte. Den som leverer en slik forsikring skal være tilstede ved identitetskontrollen av passøkeren og skal godtgjøre sin egen identitet med gyldig norsk pass.

Passmyndigheten kan kreve at søkeren legger frem vigselsattest dersom vedkommende ved vigsel har endret navnet uten at dette fremgår av fremlagt godkjent legitimasjon. På tilsvarende vilkår skal navnebevilling fremlegges. Ved fremleggelse av utenlandsk vigselsattest, og hvor navneendringen ikke er ført inn i folkeregisteret, bør passøkeren henvises til folkeregisteret for utstedelse av ny fødselsattest.

Har passøkeren tidligere vært utenlandsk statsborger fremlegges statsborgerbrev. Har søkeren fødselssted utenfor riket skal det, dersom dette er mulig, fremlegges dokumentasjon som viser søkerens fødselssted.

For passøker som bor/oppholder seg i utlandet kan det i tvilstilfelle kreves at passøkeren fremlegger erklæring fra bostedslandets/oppholdslandets myndigheter om at passøkeren ikke etter søknad har ervervet statsborgerskap i dette landet. Dersom slik erklæring ikke kan skaffes, kan det kreves at søkeren avgir en egenerklæring om at han eller hun ikke har ervervet annet lands statsborgerskap.

Når det søkes om pass til umyndige, skal den som møter sammen med søkeren legitimere seg som nevnt overfor.

§ 8 Passutstedelse til barn under 18 år

Når det søkes om pass til barn under 18 år, må det legges frem personbevis og dokumentasjon som viser hvem som har foreldreansvaret.

For foreldre som er eller har vært gift er det tilstrekkelig å fremlegge vigselsattest, jf. barneloven § 34. Er foreldreansvaret ved skilsmisse eller separasjon fastsatt ved dom, vedtak eller avtale, skal dette dokumenteres gjennom kopi av dom, vedtak eller avtale, eventuelt ved utskrift fra folkeregisteret i bostedskommunen.

Når foreldrene ikke er gift skal bekreftelse på foreldreansvaret dokumenteres ved en utskrift fra folkeregisteret, jf. barneloven § 35.

Er en annen person enn foreldrene verge, skal dennes stilling dokumenteres gjennom kopi av dom eller lignende.

§ 9 Fødselsnummer

Dersom søkeren mangler fødselsnummer (fødselsdato med tillegg av personnummer), skal søkeren eller passmyndigheten overfor Sentralkontoret for folkeregistrering fremsette krav om tildeling av fødselsnummer. Fødselsnummeret skal innføres i passet.

§ 10 Kontroll av passøkerens opplysninger

Søkerens identitet og fotografi skal kontrolleres nøye av passmyndigheten.

Fremvist dokumentasjon skal undersøkes med tanke på ekthet.

Når kopi av dom eller lignende fremlegges, skal dette anføres på søknadsblanketten.

§ 11 Ekstrapass

Innehaver av ordinært pass kan gis ekstrapass når det dokumenteres at tjenstlige eller andre grunner gjør det påkrevet å reise til flere land og det mellom disse landene råder slike politiske forhold at pass benyttet i ett land ikke kan benyttes i et annet.

Ekstrapass kan videre utstedes når tjenstlige eller andre grunner gjør det påkrevet å reise til flere land og en eller flere reiser vanskeliggjøres fordi passet i anledning annen reise må innleveres til utenlandske myndigheter i forbindelse med utstedelse av visa.

§ 12 Fellespass

Det kan utstedes fellespass til reisende som tilhører en på forhånd bestemt gruppe og som har felles reiseleder med ordinært pass som er gyldig for den tid fellespasset skal gjelde for.

Fellespass kan ikke utstedes til mindre enn 5 personer og ikke mer enn 50 personer, reiselederen ikke medregnet.

Fellespasset skal inneholde opplysninger om

a) dato, sted og myndighet som har utstedt passet b) bestemmelsesland c) navnet på reiselederen d) beskrivelse av gruppen e) navn, fødselsdato, fødested og bosted for hvert enkelt reisemedlem.

Reiselederen skal gjøres oppmerksom på at hvert enkelt reisemedlem må medbringe identitetskort med fotografi og at reiselederen selv er ansvarlig for å undersøke med myndighetene i det eller de land vedkommende skal reise til hvorvidt fellespass aksepteres som gyldig reisedokument.

§ 13 Gyldighetstid for pass

Ved utstedelse av pass til barn under 5 år skal gyldighetstiden være 2 år. Ved utstedelse av pass til barn mellom 5 og 10 år skal gyldighetstiden være 3 år. Ved utstedelse av pass til barn mellom 10 og 16 år skal gyldighetstiden være 5 år.

Dersom en av foreldrene må ha tillatelse til utenlandsreise med barnet etter barneloven § 43 a fjerde ledd, skal passets gyldighetstid begrenses til det tidsrom som er påkrevet for å gjennomføre reisen, med mindre forelderen med foreldreansvaret samtykker i utstedelse av pass med gyldighetstid som bestemt i første ledd.

Ved utstedelse av pass til person som antas å kunne miste sitt norske statsborgerskap etter statsborgerrettsloven kap 2, skal passet bare gis gyldighetstid frem til det tidspunkt søkeren antas å kunne miste sitt norske statsborgerskap.

Ved utstedelse av pass til person som har fått norsk statsborgerskap på betingelse av at vedkommende etter en viss tid blir løst fra sitt gamle statborgerskap, kan passets gyldighetstid begrenses ned til ett år.

Ekstrapass utstedt etter § 11 kan gis gyldighetstid for den tid behovet er dokumentert, dog ikke utover 2 år.

Nødpass bør gis gyldighetstid for den perioden som er nødvendig for å gjennomføre reisen.

Dersom passøkeren ikke har oppbevart tidligere utstedt pass betryggende eller dette er blitt funnet i uvedkommendes besittelse uten at det er truffet vedtak om innlevering av pass etter passloven § 7 første ledd e) eller truffet vedtak om passhindring etter § 5 tredje ledd e), kan passets gyldighetstid begrenses i den utstrekning passmyndigheten finner påkrevet.

Gyldighetstiden for fellespass utstedt etter § 12 skal begrenses til det tidsrom som er påkrevet for å gjennomføre reisen.

Passmyndigheten kan i særlige tilfelle forlenge gyldighetstiden for pass med inntil 3 måneder.

§ 14 Ikrafttredelse

Med unntak av § 5 første og annet ledd, trer denne forskrift i kraft fra 1. januar 2000. Fra samme tid oppheves forskrift av 19. juni 1997 nr. 624.

§ 5 første og annet ledd trer i kraft fra den tid Justisdepartementet bestemmer.

Lagt inn 11. januar 2000 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen